नंगारार घोरेमं रीजो गोरमाटी,- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी my swan song

नंगारार घोरेमं रीजो गोरमाटी!

“इ मुंगा मोलारो संदेश छ,विज्ञानवादी,द्रष्टा युगपुरुष क्रांतिसिंह सेवादास माराजेर..! नंगारार घोर संगीत ये भाषेत्तर संप्रेषण,दळणवळण अन् संदेशवहनेर उत्कृष्ट माध्यम छ.येर जाणीव द्रष्टा युगपुरुष क्रांतिसिंह सेवादास बापून रं.कालेताणू थाळी – नंगारार भाषा गोरगणेन् कळतीती.जना जना भी तांडो वगमेमं नंगारा घोराये,जना जना नंगारार संदेश सामळनं एक जागं भळन आये वगमेनं टाळते जावो.ओर मुकबला करन,वगमेनं हाटाते चालो.ईज क्रांतिसिंह सेवादास बापूनं अभिप्रेत छ.टाळी वजायेती,मूके बकरार जीव लेयेती अन् भोग लगायेती काळ,रोग हाटेवाळो छेनी.ई धेनेम ला..क्रांतिसिंह सेवादास बापूर “बोल – बचन,भाषाविज्ञान मातेम घालन आंगेर मलकेर वाट झला..येमज सेरो भलो छ….!”गर्दी जायेर टाळो, सोतार काळजी लो ..! आज बापू क्रांतिसिंह सेवादास माराज आपणेमं छेनी;पणन् बापूर वैज्ञानिक बोल आज अंबर छ.बापूर बोल ये मानवी जगणेर यशस्वी गुरू किल्ली छ…!!

भीमणी पुत्रमोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड ठाणे9326791504

Banjara Nangara Dhole Kailash Rathod

 

Tag: Banjara Nangara Ghorem Rejo, Banjara Nangara Dhole

Leave a Reply