धर्म बणाणू आछो छ – मारतीया रामचंधीया भूकीया

मीठू भूकीया, भगवानदास वडतीया, लकीसया, मकीसया, सेवालाल, जेतालाल, हाजूसंघ ( वसंतराव नाईक ), राजूसंघ ( बाबासायेब नाईक )’ भानावत, आसे मोटे मोटे माटी आन बेपार करेवाळ लोक वेतें जना धर्म बणाये कोनी. सत्य युगेमं धर्म बणाये कोनी. वूसीर का वेयेनी पण कलीयुगेमं धर्म बणायेर वाते कररे छ. कतो आजकाल लोक धर्म छोडरे जना धर्म बणायेर वाते कररे छ, यी आछ वात छ.

नवो धर्म बणेती जूने ( दूसरे ) धर्मेर यज्ञ, कर्मकांड करेर गरज रं कोनी. घी बाळं कोनी. ( छेनीज तो बाळीये कतेती )

नवो धर्म बणेती नवे धर्म मार्तंढ रीये, धर्म पंडीत रीये, धर्म ज्ञानी रीये, धर्म वीर रीये, धर्म कर्मट रीये, लोकून मातो टेकेन जागा वीये, धर्म ज्ञानीर खोळा भराये, लींबू दोरारो जोर चढीये, जूने नवे धर्मेर धर्म युद्ध वीये, धर्मराज रीये, जूने धर्मेर लोकून मारीये, जूने नवेनं मारीये, हाडकार ढेर पडीये आन हाय खावाळेर भी ढेर पडीये. ढेर पडेर धाकेती लोक हाय खावं कोनी, से केसूला नायी मोरीये, धर्मेरी लाँनेमं ढोरधांढो चरीये आन खटीकेनं गावडी कोनी वेचीये.

आफूरी गोळी खाताणी सदायी नशामं रीये, घर घर नंघारा घोरीये, मायेनं बेटा भारी वीये, काळ धस जाये आन धर्म कार्य करेवाळेनं धर्मेती चार पीसा मळीये.

येरसारू धर्म बणाणू आछो छ.

– मारतीया रामचंधीया भूकीया.

गोर गजानन डी राठोड
चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल
वेबसाइट – www.goarbanjara.com
संपर्क – 9619401377