देख भाया जमीयतो

🍃🍂 देख भाया जमीयतो 🍂🍃

देख भाया जमीयतो ,
आताय कायी तोन फरन।
हाल देखताणी तारे औलादेर
आयनी कायी रं तार आकी भरन।

उ मुंबई रे तक्तेप बेसेवाळो ,
वाते करेन भारी चतुर छ।
पूटेलारती  करदच वार ,
बोली पणन ओर मधुर छ।

भाया तू खरोच कोतो रं
बाप बेटारो पट कोणी
कोई केनी पुछीय कोणी। 
से नाळी नाळी दकान मांडमेलेच,
चालरी मात्र केरीच कोणी।

दिशाहीन वेगेचा हाम,
भाया किस कायी,
कांई छ येरो कारण ?
देख भाया जमीयतो,
आताय कायी तोन फरन।

जय सेवालाल
विनोद राठोड (कल्याण)

Leave a Reply