दामणी भांदेरो अन् दामणीर कानी काडेरो इ होळीर समारोप प्रतिकात्मक अनुकरण Symbolic छ.- भिमणी पुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

दामणी भांदेरो अन् दामणीर कानी काडेरो इ होळीर समारोप प्रतिकात्मक अनुकरण Symbolic छ…!

“गोरमाटी गणसमाजी लोकजीवनेम् साल भरेम् जतरा भी सण – उत्सव वेते रच् ये से नैसर्गिक घटकेर प्रतिकात्मक अनुकरण Symbolic छ.
आपण जे कराचा ओसोज भारेर जितरपेम् (सृष्टीम्) घडच् हानू आदिम मानवेर समजूत रं.ये समजूतीनज समाज शास्त्रेरो अभ्यासक “सहसंवेदनात्मक गूढ विद्या” Sympathetic Magic केमेले छ.निसर्ग रहस्य इज आदिम गोरमाटी गणसमाजी लोकजीवनेर जीवनशैली छ.आजेर संगणक समीयाम् सदा ये विचारसरणीर जडे गोरुर जीवनशैलीम् जीवती छ.
प्राथमिक अवस्थाम् मनक्या नैसर्गिक घटकेपं कतो जीतरपेपं मानवी गुण दोष जोडच्.नैसर्गिक घटकेर आपण जर प्रतिकात्मक अनुकरण किदे केल् तो ओनेर उर्जा (शक्ती) आपणेम् संचार करच्.हानू एक समजूत रच्.गोर जीवनशैली माईर ‘साळसुके,दांडो काडेरो,दामणी भांदन कानी छडायेरो’ ये से वयीवाटे प्रतिकात्मक अनुकरणेर उत्कृष्ट नमुना सिद्ध वच्.
गोरमाटी गणसमाजी जीवनशैलीन् समाजशास्त्रीय संदर्भ छ. ये गणसमाजी लोकजीवनेर जीवनशैलीर आदिम ऐतिहासिक संदर्भ लुयेसारू “धुंडा राक्षसीणेर संकल्पना हुड्यांग आयी छ.दुसरे समाजेर होळीम् बुंबडी मारेर वयीवाट छ तो गोरुर जीवनशैलीम् कटमाळेर कल्याणेसारू “तुकारी”मारन नैसर्गिक घटकेर करुणा भाकेर वयीवाट छ.

आवती होळीन् ×××छोरार सगायीर सगायी ओ..!

हानू “तुकारी”गेरीया दच्.तुकारीर बदलेम् गेरीयान् गेरेमाईर गेरेर आदो भागा मान करन् छुटच्.गोरमाटी गणसमाजी जीवनशैलीरो उंडो अभ्यास वेणू ई घणो गरजेर छ.

पार्श्वभूमी-

गेरेर बोटी खालेर बाद तांडे माईर से गेरीया अन गेरणी नायक,कारभारीन् सोबत लेन,जे कटमाळेनन् “दामणी भांदेरो” परंपरागत मान छ,ओसेर घर मानेती जान पायी जोडच् पायो जोडन नाचणो वेजायेर बाद गावडीर दामणीर कानीती मोजन बारं छच्यापरेन् लवारा कल्पन डायीसाणी बायीमनक्या छच्यापरेर गळेन कानी लगान भांदच्.पच् डायेसाणे गेरीया आताणी कल्पित लवारार कानी काडच्.
हानू किदे केल् तो दामणीर संख्या बडती चालच्,पशुधन संगळतो रच्.ये आदिम संकल्पना माईती “दामणी भांदेरो” इ वयीवाट वेपडी छ.
गोर जीवनशैली माईर “दामणी भांदेरो,दामणीर कानी छडायेरो” इ वयीवाट प्रतिकात्मक अनुकरणेर Symbolic उत्कृष्ट नमूना सिद्ध वच्..!”

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

सौजन्य- गोर कैलास डी राठोड ठाणे

संपर्क 9326791504

Banjara Woman Painting

Leave a Reply