दाडो कतो = दन अधिक रात

जय सेवालाल

दाडो कतो = दन अधिक रात

1) सोमंवार
2) मंघळवारर
3) बदवार
4) वरसपत
5) सकरवार
6) थावर
7) दितवार

आपन गोर बंजारा समाजे  माई प्रत्येक  दाडेर एक अर्थच.आचो दाड कुणसोच देखन शुब कामेन सुरवात करतेते . जसो

1) रोळो           –   सोमंवार
2) काळराव     –   मंघळवार
3) बोदो            –   बदवार
4) पातळो         –  वरसपत
5) धोळो           –  सकरवार
6) कळढो        –  थावर
7)  हाडको       –   दितवार
  

       जय सेवालाल

/////////////////////////////////////

        जय गोर

“””””””””””””””””””””””””””””””””'”””””””””””

       जय बंजारा

###################

गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
          अध्यक्ष
जय सेवालाल बंजारा प्रतिष्ठान, मानपाडा ,ठाणे
रा. प्रताप नगर, सोलापुर

रजि नंबर /महाराष्ट्र/707 दिनांक 15/4/2015

8976612843/
8380905000