दवाळी.

👉 दवाळी 👈
दवाळी नानकी छ करन पूनमेन कराछा.

दवाळीन कूंवारी छोरी “मेरा” मांघं छ.

द + वाळी = दवाळी.
थाळी भरी मोती, 

वीरा रे घरं देती.

वीरा भलो लेतो, 

मसरू रो झोलो देतो.
            छो झड

“छेंढे छपाटेरी छो झड छो झड”.

छेंढो,छपाटो,पाणी,पणीयारी, वाट,घाट,

ये छो झड.
काळमावसेर दन आतमेर वणा

 टांढे मायीर से चूला वला नाकतेते.रातेर पेले पोरेर वणा कतो 7.45 ते 8.00 वा.काळो कोट आंधारो वेगो कतो नायेकण आरोळी देतीती.वू सामळन छोरी नायेकेर आंघणेम गोळा वेतीती.
दवाळीर मेरा

आन

होळीर गेर.
मेरा घालं छ आन गेर दछं.

दवाळीर वणा आन होळीर वणा धपकार लाछा.

दवाळी कूंवार छ आन होळी वीयावाळ छ.

दवाळीर वणा दीवो छ आन होळी बाळं छ कतो चेतावं छ.

दवाळी नानकी छ आन होळी मोट छ.

दोयी सणेर मेळ कतो जोड बेसीय तोज “मेरा” आन “गेर” कळीये.

आन- धन, लाव लसकर घण घण देस आन वीरारी टांघे रूची करेस दवाळी माता.

धपेप धप मेलेसारू पगेन वाळन देवाळीर माता = दवाळी माता.

फटेकडा (लवंगी फटाका)

सूरसूरी

टीकली

फटेकडा = दी लढ

सूरसूरी = दी पूडा (बारीक)

टीकली = पाच डबी.

ये लेणू येनूती परदूसन वेयेनी.
काळमावसेर दाड कर करं छ.

दनेर तीसरे पोरेम कर करतेते आन दन आतमेर वणा आंघार वला नाकतेते. दन आतमेर बादेम कोयी खायेनी पीयेनी. रात छोरी मेरा मांघ लीदी तो सेर नवण वगेरा करतेते.

छोरी मेरा मांघेन आवं वते तोणी घरेम आंधारो रेतोतो. मेरार दीवे परेन घरेम दीवो लगातेते.
वरसे दाडेरी कोट दवाळी ,

 दादा तोनं मेरा.
वरसे दाडेरी कोट दवाळी ,

दादी तोनं मेरा.

वरसे दाडेरी कोट दवाळी ,

 याडी तोनं मेरा.
वरसे दाडेरी कोट दवाळी ,

बापू तोनं मेरा.
वरसे दाडेरी कोट दवाळी ,

वीरा तोनं मेरा.
कर

खाणो

आंघार वलाणो / बूरणो

चारी वडी आंधारो

वाणी तारा देकणो

नायेकण आरोळी

छोरी गोळा वेणो

नायेकेर थापेर घरेम दीवो लगाणो

मेरा मांघणो

मेरा देणो

टीकली फोडणो

फूल झडी लगाणो

आग झड बग झड

फटेकडा फोडणो

छोरी दूसरे सामू जाणो

थापेर घरेम दीवो लगाणो
पूरो टांढेर घरेम दीवो लागगो तो टांढेवाळ येक दूसरेर नवण करणो.
नायेकेर पटांंघणेम छोरी आन से नारीरो नाचणो
कूंवारे छीचार आन माटी कोडा छडाणो.

बूंधा करणो.
आपण गोर धाटीती कतो गोरमाटी हानू दवाळी कराछा.
लकेवाळो माटी- 

भासीया नामीया भूकीया.

8108024332

प्रमुख प्रतिनिधि – रविराज एस. पवार

चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल

वेबसाइट – www.goarbanjara.com

भ्रमणध्वनी – 8976305533

Leave a Reply