दवाळी र माहिती – मारतिया रामचंद भूकिया

Banjara-Diwali-2013-Pix_003
तारीक ११/११/२०१५ दाडो बदवारी ‘ काळमावस ‘ छ आन तारीक १२/११/२०१५ दाडो वरसपती ‘ दवाळी ‘ छ.
काळमावसेर दाड रातवणा छोरी मेरा मांघं छ.
दवाळीर दाड परभाती छोरी गोधन करं छ आन तीसरे पोरेम गोधन पूजं छ.

===

१ ) सण
२ ) सणसूत
३ ) सणवार
४ ) सणतेवार
५ ) काळपाटेर कर करणो
६ ) काळमावस केणो
७ ) मेरार दीवे परेन घरेम दीवो लगाणो
८ ) मेरा मांघणो
९ ) कोट दवाळी केणो
१० ) ढाकणीम गोळ घालणो
११ ) सूरसूरी लगाणो
१२ ) फटेकडा फोडणो
१३ ) आगझड बगझड करणो
१४ ) नवण करणो
१५ ) पासा रमणो
१६ ) कोडा घालणो
१७ ) कोडा छडाणो
१८ ) बूंधीर चाचणी लेणो
१९ ) दवाळी केणो
२० ) छादळा झाडणो
२१ ) छो झड करणो
२२ ) कणदोरी बांधणो
२३ ) पूछवाळेरो ढेरो कातणो
२४ ) गोधन करणो
२५ ) गोधनेम लांबडी, बरू आन कासी वापरणो.
२६ ) धपकार देणो
२७ ) धपकारेसारू चूरमो, खीर आन लापसी करणो
२८ ) मतराल पूजणो
२९ ) गोधन पूजणो
३० ) गोधन पूजेसारू कूरल करणो ( कूरल ? )
३१ ) वूर रे वूर चारी कोना पूर केणो ( चार कोना ? )
३२ ) वीरारी टांघे रूची कर केणो ( रूची ? )

====

????वूपरेर रीते परमाण १९९० तोणी दवाळी सण करतेते. २००० तोणी कायीं लोक आदो भूलतेते आन आदो करतेते. कतो, कायीं लोक यी भूलतेते आन वू करतेते. कायीं लोक वू भूलतेते आन यी करतेते.

आजकाल कायीं करणू आन कायीं न करणू ? येती कायीं वछं आन वोती कायीं वछं करन सेज भूलरे छ. पणन कायीं लोक देकादेक लक्ष्मी पूजन आन भाउबीज करे लाग. येती कायीं वछं ? करेवाळेन मालम. म कायीं कू भा!

=====

कोयी कायीं करणू ? पणन चूकीरो न लकणू.

१ ) सण लकणू. सन, सळ न लकणू.

२ ) काळमावस लकणू. काळ आवस न लकणू.

३ ) मेरा लकणू. मेरीया, मोरीया न लकणू.

४ ) धपकार लकणू. धबूकार न लकणू.

५ ) वरसे दाडेर कोट दवाळी लकणू. कोर, कोड दवाळी न लकणू.

६ ) मेरा मांघेर मेसेज छोरी देणू. छोरा न देणू.

======

-मारतीया रामचंधीया भूकीया

===========================
गीत == 6 दवाळी गीत

????दवाळीर दियो बाळणो????

वरस दाडरी कोट दवाळी बापू तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी याडी तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी भिया तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी भेनोई तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी काका तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी काकी तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी दादा तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी दादि तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी सेवालाल बापू तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी सामकी माता तोन मेरा!
????जय गोर????
???? जय बंजारा????
=============================

????गीत -9 ???? दवाळी ????

???? गोरधन पुजन ????

आ ये वु ।।
गाई गोदा फु ।।
केवड्या मेवडया ।।
बांडीया बुच्या ।।
घोडेरी कटार ।।
लांबी लेर धोळी हारं ।।
खंडडीभरी गावडी ।।
तळावभर घी ।।
आन धन देसे दवाळी मावली ।।

????जय गोर????
???? जय बंजारा????

गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
अध्यक्ष जय सेवालाल बंजारा
प्रतिष्ठान, ठाणे
मु. प्रतापनगर ,सोलापूर
8976612843
8380905000

Tag: Gormati Dawali, Banjara Dipawali, Diwali