दवाळी (काळीमावस) 

    आंधकारेन धसाडन वजाळो लायेवाळ सन कतोज दवाळी

यी हिंन्दू संस्कृतिरो विषेश आमावास छ, ये आमावसेर धनलक्ष्मी आन धान्यलक्ष्मीर पुजा भारी जोरदारेती कर छ.

पणं यी आमवास गोरमाटी वासू सेती मोट आमवास छ, आपण गोर ये अमावासेन दवाळी,काळीमावस क छ. ये काळीमावसेन गोरमाटी नतो कूणसी समाजेर तरीकाती मनातेते न केरी हासाबेते मणातेते, गोरमाटीर काळीमावसज सेती मोट आमावस आन ये आमावसेन मनायेरो रीती रीवाज सेती नाळी छ.

मेरार गीत (आरती गीत)
    दवाळीर आमासे(काळीमावस)र रात गोरमाटी जनगाणीर दामणेन पुजा करतेते, पुजा वेजायेर लारती बाटी खाताणी स्वतार घरेर देवेर मुंडीयांग दिवो घालन घरेवाळेर से जणार नामेती मेरा मांगन, येक येक करन सारी तांढेर कूवारी छोरीवो नायेकेर घरे आंग गोळा(जमा) वेजातीती, आन नायेकेर घरेर आंगणेम गीत हानू बोलतीती.
गोळ घालू दवाळीतोन दीवो घालू 

बापूरीये नंघरी हारीभरी !

हारी भरीये नंघरी फूलभरी!!
गोळ घालू दवाळीतोन दीवो घालू 

बापूरीये नंघरी हारीभरी !

हारी भरीये नंघरी फूलभरी!!
नायेके घरेरो दिवलोये गुजरी

मेरा करेsन चाल गूजरी!!
!!गोळ घालू!!
कूवारी छोरीरो दीवलोये गूजरी 

मेरा करेन चाल गूजरी!!
!!गोळ घालू!!
बापूर नंघरीरो दीवलोये गूजरी

मेरा करेन चाल गूजरी!!
गोळ घालू दवाळीतोन दीवो घालू 

बापूरीये नंघरी हारीभरी !

हारी भरीये नंघरी फूलभरी!!
हानू बोलती नायेक,नायेकण,कारभारी,ढाव, आनं नंघरीवाळेर परवानगीती सारी तांढेर येक घर न छूटजू से घरेर आंगणेम मेरा करेन जातीती.
मेरा करेर गीत
वरसे दाढेर कोट दवाळी

बापू तोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

याडीतोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

मतराळ तोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

जगदंबा तोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

तळजा तोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

सत्ती तोन मेरा!

वरसे दाढेर कोट दवाळी

सेवाभाया तोन मेरा!

—————————–

रविराज सुभाष पवार (आमगोत)
रविराज सुभाष पवार (आमगोत)

रविराज सुभाष पवार (आमगोत) शामपुरहळ्ळि तांढो, वाडी, कर्नाटक.

8976305533

Leave a Reply