दवाळीर गीत Goar. Prakash Rathod

    जय सेवालाल

से गोर भाई / भेणेन विनंतीच कि  ई बंजार सांस्कृतिक  लोकगीत जास्ती जास्त ग्रुपेमाई पोस्ट करो.

image

image

     गीत == 6 दवाळी गीत

   दवाळीर दियो बाळणो

वरस दाडरी कोट दवाळी बापू तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी याडी तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी भिया तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी भेनोई तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी काका तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी काकी तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी दादा तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी दादि तोन मेरा!

वरस दाडरी कोट दवाळी सेवालाल बापू तोन मेरा,
आटेरी आटेरी कोट दवाळी सामकी माता तोन मेरा!
    
जय गोर
      जय बंजारा

   गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
  अध्यक्ष जय सेवालाल बंजारा  
   प्रतिष्ठान, ठाणे
  मु. प्रतापनगर ,सोलापूर
        8976612843
        8380905000