तांडेसामू चालो, कवी. निरंजन मुडे

कवी. निरंजन मुडे

तांडेसामू चालो

नवमीना नव दन पेटेम रकाडी
मातेपर भारो कना वेगीको सूवाडी
तारे सारू संजीवनी वोरी नवनाडी
सेरेम बंधागी तार बंगलान माडी
पडगी झूपडी तरी टांढो कोनी छोडी
हारपंणीं याडीरी लडी ध्यानेमायी लेलो
टांडेर उत्थानेसारू ‘तांडेसामू चालो’..

रमतू रमतू तोनं से कीदे हूडं हूडं
सोगन खायेनं तू तो वटायोतो धूडं
फूटागे से गोडा आबं जादा मतं पडं
सीकेसारू जरा आंग रे तू बडं
आंग तू बडगो! तारे टांढेन छोडगो!!
वो धूडेर सोगन येकवणां वजी लेलो
टांढेरं उत्थानेसारू ‘तांडेसामू चालो’..

खेतेरो घणों काम,नीकळं सारोदन घाम
करताणीं बाप तोनं नाकोरे शाळामं
बसारन तोनं वूतो जातोतो खोळामं
कमारोछी आज चांदी,सोना रे तोळामं
छेनी शाळा दवाखानो,मोटो टांढेरो दुखणो.!!
सडकेप पडी गीटी! कसेन चाय मनेम खूटी?
भीत पडगी शाळारं जरा खबर तो लेलो
टांढेरं ऊत्थानेसारू ‘तांडेसामू चालो’..

वसंत विचारधारा घरेघरेम पेरा!
बेसनं एकढांयी खल तरी करा
काढं रे कायी युक्ती!जेती वीय हूंडा मुक्ती!!
साहित्य आणि कला!जीवनेरो मोटो भाला!!
बंजारन वेजाय सक्षम!प्रगती वेजाय भकम!!
तांडेसामू चालो अभियान!वोम गोरूरो स्वाभिमान!!
एकनाथ पवार गोरूरे यीतीयासेम लायो नवो वाट
समाजेनं लेजावा आंग,यी बांधलो आब मनेम गाठ
तन मन धनेती यी बीडो तो वटालो
टांढेरं ऊत्थानेसारू ‘तांडेसामू चालो’..
कवी
निरंजन मुडे
चिल्ली (ई.) ता.महागाव
जि.यवतमाळ
९०८२१९९८६७