ढावलेर गीत. Goar.Prakash Rathod

जय सेवालाल

    बंजार  लोकगीत

गीत == 3  बापून मलणो

जना छोरिर घर छोडन जवाच तो बापूर गलो पकडन रोवछ  वोन ढावलो कच.

बापू वोर अहियाँ

आज जे तारी बेटि न,
केर लार मेलू कर न,
रवाना कर रोची बापू अहियाँ !

बापूवोरे मन कानईकोनी
साँसो पणेन आज जे
साँस देण वराणे घरेन
मेलु करन तारे छातीन
कटो करलिदो बापू अहियाँ!

बापू एक दस दाड कती मेलो कोनी जको,
वराणे पंतीयारे लार
हात झलादेन,
झोलो देन लार रेजाऊँ केरोची

    मारो हूसी बापू अहियाँ.

       जय गोर
     जय बंजारा

image

गोर प्रकाश शिवाजी राठोड
मानपाडा ,थाने
रा. प्रतापनगर सोलापूर
8976612843
8380905000

Leave a Reply