डल्लीरो राजकारण गल्लीम आयो.. सगे भायी बिछडायो मुंडो वरं परं फरायो – जिजा राठोड

दि 16/9/18

एक मळावेमायी दि गोर भायी काँग्रेस / भाजपेर नामेपर तु ..तु म ..म कररेते .वो पार्टी वाळेतो *आचेमाल खारे कमारे ,आपणेन रबारे अन वो चाबरे* केयेरो मतलब आपण वोनुर जुग आपसेम लढन वोनुन सत्तापर बेठाडरे .वो सत्ता भोगरे अन आपण लढन जेल भोगरे

राजकारणी कुणसेभी पक्षेर रेवं वोनुर कदीज मतभेदभी रेयेन अन मन भेदभी रेयेनी .वोनुर पायर आपण तांडेर तांडली करते फररे .आपसेम भायी भायीर मुंडो वरं पर फररो , भायीन भायी देखन मुंडो मोडरो .यी केरे पायर हेरो छ ? खाली *राजकारणेर* जगु हेरो छ . आब आपणेन भी सोचनो पजीये
💥💥💥💥💥💥💥

जिजा राठोड

डल्लीरो राजकारण
गल्लीम आयो..
सगे भायी बिछडायो
मुंडो वरं परं फरायो….1

वोनुर पार्टी लढलढ
वो सत्ता भोगरे
आपण वोनुर जुग
लढलढ जेल भोगरे……..2

तांडोतांड जानं
तांडो फोडायो
तांडेरो राजकारण
तांडली करायो……….3

हर पार्टिम
बामणज बेठे
आपसेम लढन
वो कधी कोनी रुठे………4

वोनुरे जगु हाम
भायी भायी रुठे
राजकारणेर नामेसी
हाम हेगे खाटे मिठे………5

बामणेरो कावा आब
तम भी सिक जावो
दन भर नाळी रेवो
रात एक हेजावो ………..6

गोरमाटीन जर
बणायेरं हे मोठो
पार्टिर झंजट छोडो
एक जाग बेठो………… 7

जिजा राठोडेरो केणो
मनं लगान सणो
राजकारणी भायी हो
तम एक जाग आणो………….8

चाहे पार्टी कोयी हेणो
एक दुजेन साथ देणो
बँलेट पेपरेपर गोरुन (EVM)
ठपठप ठोक देणो ……………9

हानु न करीयो तो
राज गोरुर कुकर आये ?
सेवाभायारो सतबोल
खोटोज ठर जाये………..10

जिजा राठोड