ठाणे, कल्याण, भिवंडी, मुंबई र गोरमाटी टीमेरो आज जग भरेम नाम छं 

ठाणे, कल्याण, भिवंडी, मुंबई र गोरमाटी टीमेरो आज जग भरेम नाम छं

​आपण से गोरभायी मनेती मोठे छा, आपण ठाणे, कल्याण, भिवंडी, मुंबई र टीमेरो आज जग भरेम नाम छं 

येरो कारण छं भीयावो आपण से गोरभायी भेन येकमेकेती प्रेम भावनाती राछां येक वीछारेती राछां आपण येक मेकेर आदर सत्कार कराछां आपण बायी भेनेन सोबत लेन काम कराछां 

आपण भीयावो आपणे सोतासारू कायी कोनी कीदे वीया

कींवा केरी कनती कायी मांघे कोनी वीया , पणन, यीतीहास गवा छं आपण मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी र गोरभायी समाजेर हर येक नेता, हर येक संघटना, संस्था, व्यक्ती, या कूणसीबी पक्षेर मनकीया रेयदो आपण वोन गोरमाटी रो समजन समाजेम आबेताणू साथ देते आरेछा, वोर नीस्वारत भावनाती आपण से गोरभायी वेन वोर प्रचार प्रसार करते आरेछा 

आपणेन कतराक लोक बदनाम कीदे आन करते रछं? पणन आपण कनायी केनी बदनाम कोनी कीदे भीयावो 

आपण आपणे घरे दारेर नौकरीर जवाबदारी रकाडन चाव जना , समाजेन, समाजेसारू आछो कार्य करे वाळेन सात देते आरेछा 

आन हानूज साथ देते रीया 

करन आज मन भूसान छं भीयावो आपण से गोरभायी भेनेर गोरमाटी र 

आपण हानूज से वेन येकीती येक वीछारेती रीया आस वीनंती म मरयामा याडीर चरणेम करूछूं

आन से गोरभायी न तूकारी मारतो रूछूं
टांढे टांढेम मारू तूकारी

सांमळो गोर सारी! 

छोडो आसा मान पानेरी

येम वेळ जारी

आपणोज:  नंदू भाऊ पवार. 9011681888
प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार

Web. www.GoarBanjara.com

8976305533

Leave a Reply