जोगी आयोच गोरो वोळखलीजो

जोगी आयोच गोरो वोळखलीजो
साधु आयोच ||योगी आयोच वोन वोळखलीजोर ||

          साधु खडाऊरे वाळो
          वोरो पीतांबर धोळो
          वोती मत खावो टाळो
   
          वोरे मातेपर जटा 
          वाजोटीन दीनो बेटा
          लायो भुगळ्यारो सोटा
 
           जेता बचपनेम केगो
           वोरो बोल पुरा वेगो
           आबतरी गोर जागो

           छोडो केरो दारूभटी
           भाया कन मागो बाटी
           मान जावो गोरमाटी

           देखो चलेजाये वेळ
          आपणेन कळ कोनी
          पचरोयो भळभळ

          सात पीडीमाई आयो
          सारी जग हींडीयायो
       विकास राठौड गुण गायो
     
🙏🏻🙏🏻 जय सेवालाल 🙏🏻🙏🏻
🌹गोर खुशबू वसंत राठौड🌹

Leave a Reply