जेरो बाप कोर ओर पिसा पर जोर ||

जेरो  बाप कोर
ओर पिसा पर जोर ||

अम्बार झाडेन 
लागे खाटे-मीठे बोर ||

ज्यार खागे होरीया
गहुं खागे ढोर ||

धास धासन कस्टा किदे
ठाले रेगे गोर ||

मांग मांगण हारगे
सुके पाके मरगे ||

ओल्डी माई बाटी छेनी
तरी नेता ठरगे ||

जीवते रेगे जको
ढेप खाये वाळ बळद ||

ईलेक्सन आवगी जना  ,
लगा लीदे हळद  ||

ढोरीया वटा वटान  
बणा केरे मालक ||

येकलो खारो डळी
समाजेन मळी कोनी पालक   ||

कार्यकर्तान रबाये सारू,
पाट (छेळी) काटो हल्क ||

गोरमाटीन वेंडे बणान
जीतु केरो मलक ||
…राधेश्याम आडे

Leave a Reply