जिप/पंस/मनपा निवडणूक चिंतन

????????अभिनंदन????????गोरबंजारा समाजेर निवडन आयेहूये वजी निवडन न आयेहुये मार समाज बांधव येनुर खुप-खुप अभीनंदन.
????निवडन आयेहुये ये समाजहीत जोपासीहे करण.
????निवडन न आयेवाळे आबेर गलती सदारीहे करण अभीनंदन.
✌ मत.✌
बंजारा समाजेरो आजेलग
इतर समाजेर लोक मत लेयेवास वापर करलीदे. समाजेम खंबिर नेतृत्व पैदा कोणी वेयेदिने,(लभान्यांना काय एक कॉटर+100 रू.) ई धोरण रं, आजभी समजछं. येरो खामीयाजा हामनेन वजी हामार आयेवाळ पीढीनं भोगणू पडेवाळो छ, जर आजेर परीस्थीती न बदली/न बदले तो.
????????राजकारण????????
फरक आतराज छ कोरिकोर राजकारण(रमं) करं छं,गोरमाटी राजकारण लङ(लढं) छं.
कोरीकोर ईलेक्षने पुरता लढ़ाई करछं, हाम गोर लोक मरूसलग लडेर छोडानी. राजकारनेर दरी जर निर्माण हुई विहे तो ई मुख्य कारन छ.जर समाजेम राजकीय परीवर्तण घडान लायेर छ,तो हामनेन भी राजकारन लङेर(लढेर) छोडन राजकारण करेर गरज छं.समाजेर अस्तीत्वेर वात छ मांगेती मळरो कोनी, मळान लेयेवाळेर गरज छं. काहा की गोरमाटी गोरमाटीन पाडेवास लढंते देखरेछा. पछ कु कर समाज राजकीय क्षेञेम एकजाग आवं.समाजेर घणे हूशार लोक कछं”समाज” एक वे जाणू? ????”बरफ” छ तो परघळजावं छं, जे गामेन जायेर छेनी वो गामेर वाट पुछन काई फायदो छ तमज को.आज प्नत्येकेन “म” पणो कतरा भरागो छं, से म मोठो कू कर वेजाह्यू ई सपनो देखेलाग,जेर जेर प्रगती सारू लडेलाग,पण जे लड-लडन प्नगतीप छं वोनून जर समाज सपोर्ट कीदो तो नक्कीज समाजेम एक खंबिर नेतृत्व तयार वे सकं छं.जरी वोनुरकनती जाने-अंजानेम गलती वेगी वेणू वोन सदारेर संधी जरूर देयेन चाहे कींवा जे सदारेसरीक छ वो गलती सदारेन मदत करेन चाहे.
1)नामदार संजयभाऊ राठोड
2)मा.मनोहरराव नाईक.
3)मा. हरीभाऊ राठोड
4)मा.प्रदीप नाईक
5)डाॅ.तुषार राठोड
आसे समाजेर आजेरघडीर राजकीय पुरूसेर नेतृत्वेन आंघ लान/ समोरलेन, वोनून भी ईतरेन आंघ लेजायेरो काम करणू लागीहे,महाराष्ट्रेमाहिती कमितकमी 33 गोरमाटीर आमदार रेयी चाय,येर तयारी करा नसता, चलो “दिल्ली” कछं अन शंभर दिस्से लोक वोत रछं.!
????????नेतृत्व????????
समाजेरो नाम उजागर करेवाळो,फक्त बंजारारज कोणी पण महाराष्टेर कोर+गोरूरो नेतृत्व करन दाखला समाजे समोर मेलेवाळो हरीत क्रांतीरो जनक,1972 रेर भिषन दुस्काळेती महाराष्टेन बचायेवाळो दिवंगत मा.मुख्यमंञी वसंतरावजी नाईक साहेब येनूर दाखला समोर लेन समाजेर राजकीय अस्तीत्वेर लढ़ाई कोरीकोरेती लढ़ेर गरज छ भाई-भाईम कोनी.नेतृत्व म्हणजे सारीन लेन सारीर सोबत चालेवाळो, समजन समजायेवाळो,संकटेमं मार्ग काडेवाळो, सुख- दु:खेम सहभागी वेयवाळो,सर्वांगीण विकासेसारू झटेवाळो.
????????गरज????????
एकलो व्यक्ती राजकीय नेतृत्व बणा सकेनी, समाजेर सोबत सोबत अनुभवी, बुद्धीजीवी,निस्वार्थ लोकुर भी अत्यंत गरज समाजेन आज छं.(शक्ती पेक्षा युक्ती महत्वेर रछं) जेर जेर माथेरो वापर कररेछा करन स्वत:न गलती समजरी कोनी, माञ सोबतेरेन कळू करं छ,पण आपण एकमेकेरो विश्वास कोनी कररेछा. प्रत्येक गोरमाटी ईज कीहे ” शेवटी गोरमाटी छ” कदापी सदरेवाळ कोनी ई “समाजेर” मोठ शोकांतीका छं यी.
????राजकीय पक्ष????
पक्ष कुणसोभी रेहेदो,
पक्षेवास मत लढ़ो,
समाजहीत जोपासेवास लढ़ो. समाजेर अस्तीत्व जपेवास लढो समाजेर न्यायेवास समाजेरलढो प्रगतीवास, खंबीर नेतृत्वेवास.. नेतृत्व निर्माण करेवास,
जेर जेर पक्षेती लढ़ेर गरज छ., आपसेम कोनी? सेन सोबत लेन लढ़ेर गरज छं. समाजहीतेवास पक्षपाती करेर बंद करेर गरज छ.
आपणे बादेम हातेम मशाल लेयेवाळेर गरज छ.
नतो “राजा” कतराई मोठो रो अण वोर लार प्रजा न री तो ऊ राजा निसता स्वता:रो राजा वे सकछ. जनता रो कोनी.

जे गोर! जे सेवालाल!जे मरयामा!!

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply