जागो गोरो

जागो गोरो

जागो उटो मार गोर भाई

काई खेळ चालरो समाजाई…..

लोकुलार लागन वटावोत झोरीया

वो हुळ्या हुळ्या खिचरेच खरीया

मारो मारो केरे लेरेच फायदो

आची वातेर कळेदिने कोणी कायदो

आब तरी ये वातं आयदो ध्यानाई…..

 

बालबच्यार करणाके कॉलरशिप बंद

वोंदुरी वाते करणाकेच मंद

तांडासुदार समीतीर लाखेती मळं पिसा

दुसरे लोकुन देन ये पाडनाळेच हिसा

वगाडलो आकी का सुतेचो घेरी निंदाई…..

 

समाजेप घणो वेरो अन्याय अत्याचार

राजस्ताने आपणो बाळणाकेच घर

आसी वेळेप केरीच मळेनी आदार

दि कोळ सखेती खारेते वेगे बेघर

देखो कोई वाली छकाई आपणो ये जगाई…..

 

गोरभिया आपणो वापर कररे आज

कळे दिने कोणी राजकारनेरो राज

दि तटीरे झुपडीम रेरे वो लेलदे ताज

तरी कोणी कळो खोसलेगे आपणो राज

राजकारण राजकारण करण लगानाके लढाई तांडाई…..

 

कवी -धिरज भावराव राठोड
(खेतावत) वसंतवाडी
मो. 9657754956