जांगड़बुत्ता, खोळो का चढ़ावची ? || कवी: सुरेश राठोड़ ||

जांगड़बुत्ता, खोळो का चढ़ावची ?

करेवाळ करचं
तू का आड़ावची?
वेयेनी वरायेनी
खोळो का चढ़ावची?……!!धृ!!

करेवाळेन करेदं
खोड़ मत काढ़
जतं ओतं नामेसारू
मुंडो मत फाड़
विनाकारण कती बी
का वंदड़ावची ??………..!!१!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

म मोटो, म मोटो
हानू का करीची ?
भाणीयानायी चारीवड़ी
भण भण फरीची !!
खजाताणीं लोकुन तू,
जाणन चिड़ावची………..!!२!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

बुड़ छेनी , सेंडा छेनी,
कांई बी बोलीची !
डायेसाणे लोकुनं तू,
कती बी तोलीची !!
पच पच करताणी,
दात का पड़ावची ?……….!!३!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची??

हाळी हाळी लोक कसी,
जाये लाग आंग,!
आचो दसायेनी तोन,
घाल दची टांग !!
आपसे मायी का,
रामायण घड़ावची ?………!!४!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

नाळी नाळी मनक्या छ,
विचार ओंदुर नाळी !
तार कोनी सामळे तो,
भल्लो दची गाळी !!
ठाली भरी छोड़ताणी,
भेजो का सड़ावची ?……….!!५!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

तार सरीक बांडे बुचे,
बक्कळ वेगे नारीया !
पित्तो खवळेप लोक,
खिच लचं खरीया !!
आब तरी सधर नतो,
हात पग तोड़ावची……….!!६!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

आरे!!!!
लोही पाणी एक छं,
समजन लेलं !
समगम करताणी ,
सोबतेमं चालं !!
बक बक करताणी,
थुत्तर का फोड़ावची ?………!!७!!
वेयेनी वरायेनी खोळो का चढ़ावची?

©!!कवी!!
सुरेश मं.राठोड़
काटोल-नागपूर
मुळ गाम→सिंगद,ता.दिग्रस,
जि.यवतमाळ 7350739565

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार 8976305533

Leave a Reply