“जगमोतीया दनेर सायीछा”

“जगमोतीया दनेर सायीछा”

नायेक येक कोटी गोरमाटीरो!
माराषटेर येक कोटी गोरमाटीन हारोभरो करेरो,गोरून केसूलानायी मोरायेरो बेडो वटायेवाळो आन गोरमाटीन गोरूनीया गोरबोलीम बोलन रंगबाजी न करता कामेसू काम करेम कल रकाडेवाळो “गोरमाटीरो नेता” गणगोत,भायीगोत,माननीय माटी संजयभीयान “वोरवाडीर” समर करन आढणी आये ये जावळेवाळ वाटेर धूंढ २०१६ सालेम लंगी छ. करन हाम से गणगोत,भायीगोत,सगासेण आन भायीपणा ये लालेर मोल रेणू करन वोर पावलीर घूगरी रड जू रूढी रूढी आनतांणी वोर रं जगमोतीया दनेर सायीछा दाछा
निलेश प्रभू राठोड,
मा.ना.श्री.संजय राठोड,राज्यमंत्री,महसूल,महाराष्ट्र राज्य,येनुर कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई

Leave a Reply