“चोर” ऐक कवीता, कवि: निरंजन मुड.

आपन समाजेर काहीक गणगोत, समाजे वास, स्वतार संसारेमायीती, वेळेम वेळ काढकाणी समाजेर हितेवास, काही न काही लकते आरेच.

तो काहीक ढेड साणे लोक, लकेवाळेर मनोबाल कम कररेच, लकेवाळेर नाम हटाताणी, स्वतारो नाम लकनाकरेच, जेर कारण यी कविता लकेम आयेच जरूर सामळो.
कवितार नाम छ, 

“चोर.”
चोरी पयले बी वेतीती,

चोरी आबयी वेरीछं….

फरक आतराज की,

चोरेर चोरीर दिशा बदलरीछं…!
चोर पयले चोरन लेजातोतो,

खेतेमायीर रूयेर वोळी दीचार…

चोर आबं चोरन लेजारेछ,

कवी,लेखकेर मातेमायीर वीचार..
सेजारी चोरलेगो तरी,

नाम कळेदवं कोनी….

यी तो आसो नामी करं,

जसो सीलीगेंन वारसच छेनी…
संतीयार कळजो

परेम कूमार चोरलेगो.

सूरीयाती लबाडी करन,

संजीया लबाड नारीया वेगो.
वीनीया,संतीया,सूरीया,

आपण कायी कीदे चूकीर.

मेनत करे मूरगा,आन

आंडा खाये फकीर.

Niranjan mud

कवी.

निरंजन मुड.

चिल्ली(ई) ता.महागाव जि.यवतमाळ

९०८२१९९८६७
धन्यवाद तम तमार वेळेमायीती वेळ काढन, सारी कविता वाचे. 

प्रमुख प्रतिनीधी: रविराज एस. पवार

ऑनलाइन बंजारा न्यूज पोर्टल 

website : www.goarbanjara.com

Phone : 8976305533
दोस्तो जर तम भी येक कवि छो तो तम तमार लकेहूये जो भी समाजेर हितेर मेसेज या न्यूज वीये तम पहिला तमार नाम, गाम, फोन नंबरेर सोबत हामार whatsapp नंबरेपर सेंड करदो, हाम तमार लकणी online news बणान update करान लिंक सेंड करदिया जेर नंतर तम वू मेसेज चारीवडी फेलादो.
Banjara online news portal 

Editor: 
मा. गोविंद राठोड़ कूलाबा.

Chif edito’s :

रविराज एस. पवार 8976305533

कैलाश डी. राठोड़. 8652822469

गजानन डी. राठोड़ 9619401377

Leave a Reply