चालो थोडासो नसाब समझन ला 

Fhulshingh jadhav
Fhulshingh jadhav
   हमार नसाब व्यवस्थार जड़ छ एकसंघपणो, शिस्त, दुसरेर वात शांततेती सांभळन लेयेरो , आणि महतवेरो कतो दुसरेर इज्जत करन बोलेरो . ये नसाबेरी जडे छ . नसाब ग्रुप येच जडेपर मजबूतपणेती उभो रिये वाळो छ. हामेन समाज बदलेर अजिबात कोशिस करेर छेनी , फक्त हामनेन सोतान बदलेर छ . हमार मानशिकता  बदलगी समाज बदलगो  ! बस्स आत्राच काम हमेन नसाबेवडीती करेर छ. हमारो रोग छ हम दुसरेर सांभळनच लानी . ये रोगेती  हमेन मुक्ति मलायेर छ. एकदूसरेन शांततेती  सांभलेर ,आदर देन बोलेर सवय लगाएर छ .

   नसाबेमा कनाई लढाई झगडो वेयनी . नसाबेमा बेटे जको सारी लोक मर्यादारो पालन करच, नानक्या मोटेरो भान रकाडन बोलच . हाई हमारे बापदादारी सिक हमारे लोइमा वतारेर छ. 

    नसाबेर जडेन पकडन नसाब करा . नसाब कतो  “एकजुटीरो दर्शन  ” , नसाब कतो ,  ” “समझदारी ”  ,नसाब कतो चूक सदारत प्रेमेती रेयर वाट वतायवाळो गोरमळाव .

   नसाबेमा म पनो छेनी,  नसाबेमा केनी हलको समजेर रीत छेनी , जेन दांडन बोटी खावच ओरे घर बी लगावण जावच . असे काही एक एक अद्भुत नसाबेर सूत्र छ . चालो ओ सूत्रेंन पकडा आणि अपनेन बदला . हम बदलिया तो समाज बदले.

     नसाब हमेंन समझ दच, नसाब हमेन मर्यादा पालन करेर वात शिकावच , नसाब हमेन लडाई झगडा भुलन एक रेयर सिक दच.

    नसाब हमनेन चूक सदारेर  संधी दच . वेगो पार पडगो ,लारेर भूलन आंगेर वाट पकडेर संदेश दच . 

      म अतरा किदो , उ कांई किदो  ? ये बिमारीती आज घणे गोरलोक बीमार छ . उनुरसारू *नसाब*एक आचो औषध छ.

  आवो सारी नसाबेमा भळा . एक जाग बेसा , वातेचिते करा . एकदुसरेन समजन ला.  ‘ म ‘ पणेर भार पडा . बलान छोडा , आचेन पकडा.

 —फुलसिंग जाधव नसाब ग्रुपप्रमुख, औरंगाबाद .
प्रमुख प्रतिनिधी.

रविराज एस. पवार

banjara online news portal 

Website : www.GoarBanjara.com

8976305533

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply