चांदा माईर डोकरी,साकी :- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

चांदा माईर डोकरी…!

पेना एक डोकरी दल्डामं रेतीती.एक दन हातेम बांण्णी लेन आंगणो झाडेसारू दल्डा माईती भारं निकळी. झाडतू झाडतू ओर कड दुकेन लग्गी,जसी हुबरेन किदी तो फटको आभाळ डोकरीर मातेन लाग्गो.
डोकरीन वणान रिस आवगी.ई रंडवा कांयी जनांना मातेन लागू करचं,हानू केन रिसेरमारी आभाळेनं बांण्णीती झडपेन लग्गी.आभाळ भी घणो चंदरो रं माटा! आभाळ डोकरीनं वटान झल लेगो.
चांदाम ऊ काळो डाग दखारो छ नी ? ऊ पेनार डोकरीज छ…आबं ऊ ओतं ढेरी कातरी छ..!
इबू गोगोर साकीती फ्लोरोन्सिएस नामेर ठुसकी डोकरी लाबी छ जूज आंग चालन भविष्येमं कनायी मानवी अवशेष लाबीये नी तो ऊ “चांदा माइर डोकरी”ये गोर साकीरो विजय रेयेवाळो छ..!
सिरपूर ता.आण्णाई तांडेरो गोर छोरा स्वप्नील जगदिश पवार येरो चंद्रयान २ लांच करेन हातभार लाग्गो छ..देखा,कांयी खबर आवचं जकोण…?

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,