घणो लढेरछ

*घणो लढेरछ*
तमार वाते आछी बला करेवाळेन, धूढेम गाढेर छ.

ये भारतेर नार (छोरी), तोनं वजीक घणो लढेर छ.
तार हक खोसन सारी तोन अबला करन बोलं छ,

बायीरो जलम सेवा करताज रछ, यी तार नसे नसेम घालं छ.

छोडन यी गूलामेर कासरा , जीतेर कळस चढेर छ.
ये भारतेर नार (छोरी),तोनं वजीक घणो लढेर छ.
भावना नं पगे हेट खूंधन, तोन चीज करन वापर लछ,

हूंडा परथार नामे हेटं, बळते चीताम फेकमेले छ.

ये समाज वेवसतान फरन , नवी हीमतेती मारेर छ.
ये भारतेर नार (छोरी),तोनं वजीक घणो लढेर छ.
हातेम धोळो दोरा लेन, वडेर चारीवडी मत फरेस,

सावित्री बायीर कळजेन दन दोपेर मत चीरेस,

मांधी रीती रीवाजेन आतेर, मने मायीती काढेर छ.
ये भारतेर नार (छोरी), तोनं वजीक घणो लढेर छ.
यी लढायी लढतू वणा , तू येक वातेर धेन रकाढेस,

याडी धरमणी आन बाप सेवाभाया येर सदा जाण रेदेस,

वूट देव घरेमायीती आजो लढायीर रणेम वेजायदं जे वेयेर छ.
ये भारतेर नार (छोरी), तोनं वजीक घणो लढेर छ.
आश्विनी रविंद्र राठोड. 

      सोलापूर.

Leave a Reply