“गोर माटी तिन दाड दवाळी करेनी”

==

गोरमाटी, तीन दाड दवाळी करेनी. दवाळीर दीज दाड.

१ ) काळमावस

२ ) दवाळी
==
गोरमाटी, तीन दाड होळी भी करेनी. होळीर भी दीज दाड.

१ ) पूनम

२ ) होळी
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

image