गोर बोलीभाषा शब्देर जात – शब्देर आठ जाते पैकी क्रियाविशेषण,शब्दयोगी,उभयान्वय अन केवलप्रयोगी ये अविकारी शब्देर जातेर विचार आतं अपेक्षित छ, :- भिमणी पुत्र मोहन नायक

वाते मुंगा मोलारी
My swan song

गोर बोलीभाषा शब्देर जात –
शब्देर आठ जाते पैकी क्रियाविशेषण,शब्दयोगी,उभयान्वय अन केवलप्रयोगी ये अविकारी शब्देर जातेर विचार आतं अपेक्षित छ…!

१, क्रियाविशेषण अव्यय– क्रिया विषयी जादा मालम करन देयेवाळे अविकारी शब्देनं क्रियाविशेषण अव्यय केमेले छ जसो- आतं,आज,घणो,जरसेक,चिनेक,नामेक,ओतं,उपर,हेटं,आतराम,येवडी,ओवडी,लारं,हेटेती,उपरेती,झोकोझोको,झोकेबेतेती,चटको,वणान,आपकाण,जनावजना,दनमान,रातपडी,परमेदन,सवार,झाकटेर,दनभर,आजकाल,घडीघडी.

२, शब्दयोगी अव्यय- जे शब्द नामेनं नतो नामेर कार्य करेवाळे शब्देन जोडन आवचं अन वाक्ये माईर शब्देर संबंध दरसावचं ओ अविकारी शब्देनं शब्दयोगी अव्यय कचं जसो- ताणू,हेटं,कनेसी,आंगं,पाचं,माई,भारं,हुड्यांग,मुंड्याग,सारू.

३, उभयान्वयी अव्यय- दि नतो जादा शब्द नतो वाक्येनं जोडेवाळे शब्देनं उभयान्वयी अव्यय कचं जसो – नतो,अन,पणन,क,तोभी,बाकी,करताणी,येरसारु,जना,येरकरता.

नबं तो नातो नतो घटीरो हातो.

– आयूं जना तू ओतं रेस.

ये वाक्य उभयान्वयी अव्ययेर उत्कृष्ट नमुना ठरचं

४, केवलप्रयोगी अव्यय- मने माईर भावना करेवाळे उदगारवाची शब्देनं केवलप्रयोगी अव्यय कचं जसो – कलागो,थुत्तारीजूतो,हत्तारीतूजो,हुडतारीजूतो,हत्ततारेबापणाजूतो,अरे वा, भलेसू,अरे येरी याडरो,इलंये याडी,बापू मरो,याडी मरी,अरे बापरे, बसं भा, कांयी भडा तू,कांयी मांदी तू,कांयी मांडला तू,ठिक,हुडतारी.

येमं केनी आजी कांयी बदल बदल सूचातू आये तो सूचाओ.गोर बोलीभाषा व्याकरणेर डिलेती संपन्न,श्रीमंत वेणू ई गरजेर छ.येर करता आपणे सुचनारो स्वागत छ.

टिप – ये से अविकारी अव्ययेर विवेचनेर गोर बोलीभाषार भाषांतर ई पंढरीनाथ राणे लिखित “मराठी व्याकरण संग्रह”ये पुस्तकेपं आधारित छ.

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,