“गोर बंजारा समाजेर दवाळी अन् तांडेर नायक”

॥गोरमाटीर दवाळी ॥
दवाळी तेवारेर आंग नायक तांडेर सब लोकूर एक सभा लेन सुख-दखेर खबर ल अन पचच दवाळी तेवार मनाया क कोणी हाई ठराव हाई हमार गोरमाटीर रित देखन आज हरएक जाग सरकार सभा, बैठक पद्धत सिकलिदो अन् दवाळी (दिवाळी ) मनायरो सुद्धा –
रात अंधेरी ए; दिवलो बाळलिजो…..
दवाळीरो दन ए, दिवलो बाळलिजो. …
तेलेरो तोटो ए, तेल भरलिजो ।
रूएरी कमी ए, वाते कर लीजो
घर सकडाईए, मकडाईए, मकडाई कर लीजो ।
हाणु केताणी मारो गोरसमाज सबेन सिखायो पण आज कु काई असो वागेन लागगोच एरो पतो लागरो कोनी ।
॥वरसेदनेरी कोट दवाळी सगासेन तमेन मेरा
वरसेदनेरी कोट दवाळी भाई-गणगोत तमेन मेरा
वरसेदनेरी कोट दवाळी याडी-बापु तमेन मेरा
वरसेदनेरी कोट दवाळी सखी-सोबती तमेन मेरा ॥ आन , धन, आरोग्य, दुध, पुत देस याडी सबेन सखेती रकाडेस हाई मार ईनती छ
      तमारो गोर भाई…
गोर कैलास डी.राठोड
स्वंयसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत…मो.९८१९९७३४७७

image



Leave a Reply