गोर धाटी परेरो मारतीया रामचंधीयया भुकियारों पुस्तक जल्दीच प्रकाशित वेरोच.

आपने गोर भाई भेनेन गोरुर धाटी काई छ ये ये लोक कुन छ, काई करतेते, काई खाते पितेते, उन्दुरो जिवनेरो तत्व काई वेतोतो ये सारी वातेरों वुकल करेवालो पुस्तक थोडाच दनेंम आपने हातेमा आयेवालो छ. यी आनंदेर वाट छ. लारेर चालीस सालती गोर धाटीय बचायेरो, से वातेरो पेने जानन, समन घालन, चिंतन करेवालो भर्तिया रामचंधिया भुकिया येनुरो पुस्तक गोर समाजेसारु दिशादर्शक रिय ये आशा छ.

ये पुस्तकेमा, गोरूरो बानो, वाणीम अरदास , चितानी, मरयामा, तारा, धनी , साती,सघलती, चोको, नाता, गाळी, केनावटे, ढावलो, होलीर लेंगी , दवालिर गिदे, आन गोर समाजे मायेरी रावरिते, रावढाव साड़ी वातेरी चिंतन आन आनमोल विचार रेवाल छ.

गोरुर धाटीर बुडती नावेन ई पुस्तक आन लेख केर वचार तारण लिया ई आशा कारन ये पुस्ताकेरो हां आपण स्वागत करां आन, लेख केन प्रतिक्रिया कलामा.

डॉ. श्रीराम एस. पवार
सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन