गोर धाटीपरेरो मारतीया रामचंधीया भुकीयारो पुस्तक जलदीच प्रकाशित वेरोच

आपणे गोरभाई भेनेनं गोरुर धाटी कांयी छ, ये लोक कूंण छ, कांही करतेते, कांही खाते पितेते वोनूरो जीवणेरो तत्त्व कांही वेतोतो ये सारी वातेरो वूकल करेवाळो पुस्तक थोडाच दनेमा आपणे हातेमां आयेवाळो छ. यी आणंदेर वात छ. लारेर चाळीस सालेती गोर धाटीरो वचारी, से वातेरो पेनो जाणन, समन घालन, चिंतन करेवाळो मारतीया रामचंधीया भुकिया येनूरो पुस्तक गोर समाजेसारु दीशादर्शक रिय यी असा छ. ये पुस्तकेमा, गोरुरो बानो, वाणी, आरदास, चिंताणी, मरयामा, तारा, धंणी, साती सघळती, चोको, नाता, गाळी, केणावटे, ढावला, होळीर लेंगी, दवाळीर गीद आन गोर समाजेमायींरी रायरीते, रावढाव सारी वातेरो चिंतन आन अनमोल वचार रेयेवाळ छ. गोरुर धाटीर बूडती नावेनं यी पुस्तक आन लेखकेर वचार तारन लिय यी आसा करन ये पुस्तकेरो हाम स्वागत करां आन लेखकेनं प्रतिक्रिया कळावां.

डॉ. श्रीराम एस. पवार
सहायक आयुक्त,
पशुसवंर्धन