“गोर केसुला नई मोरीय”

जय सेवालाल गोर भाईयों…इ लेख खुप म्हत्वेर छ कृपया करण मन लगाडन वोचो…

आपणो समाज गोर बंजारा खुप संस्कारी समाज छं |
बंजारा एकच आसो समाज छं | जत संस्कृती वेगळी छं |
गोर बंजारा समाजेर संस्थापक संत शिरोमणी सेवालाल महाराज (बापु) येंदुर संस्कार प्रत्येक गोरूम छ | आणि येरे आंग पिढी पिढीम रेयेन चावच.करण आपण से निस्वार्थ पणेती समाजेन जोडते रिया व समाजेर संस्कृती संबाळन आयवाळी पिढी वास रकाडा,भाईयो गोर केसुला नई मोरीय, येर मतलब छ | संत सेवालाल बापु जे भी शब्द केगेच वोर विचार करन जर समाजेम विचार विमश करतेरे तो,समाजेर प्रत्येक बालबच्यान समाजेर इतिहास समजेम आवजाये कि संत सेवालाल महाराज काई वेते व संत सेवालाल महाराज समाजेवास काई किदे…
भाईयो बापु केगोच “मार गोर केसुला नई मोरीये” येरेवास से गोर भाई एकजाग आन समाजेन जोडेर काम करणो लागीय,बंजारा समाजेर बुद्धीजिवी लोक काम धंदो छोडन संमाजेवास समाजेन जोडेवास तांडा तांडाम फररेच.कमीत कमी वोंदेन तरी आपण साथ दिया करन आपेक्षा छ | जे वेळेन समाज एक वेजाय,समाजेन खरो न्याय मळीय,गोर गरीबेर प्रत्येक परिवारेम खुशी रिय,गोर गरीबेर छच्यारून खरो शिक्षण मळीय,जे वेळेस खरो खर गोर “केसुला नई मोरीय”
बापु केमेलोच,गोर छा गोर करीया मुओ मलक सरजीत करीया…जते लगा गोर एक वेयेनी वोते लगा मुओ मलक कु सरजीत विय भाईयों..समाजेर से भाईन एक विनंती छ…एक वेजावों…समाजेर संस्कृतीर विचार करो…संस्कृती म्हणजे…काई..मार भेने याडी येंदुन बंजारा समाजेर वायार गित छोरीन तागंडी  वाट लगातु वणा हावेली,फेरारो ढावलो,वायाम नाचेर झांजकाळीर गित,दवाळीर मेरार गित,गोदनेर गित,होळीर लेंगी,तिजेर गित,नागपंचमीर हिंजोळेर गित,आसे खुप काई संस्कार बंजारा समाजेम छ..आपण तांडेमाईती शहरेम आवगे से काई भुलगे का…? कारण आपणे कन वेळ छेनी…तो गोर कु काई “केसुला नई मोरीय
” भाईयों..”जर केसुला नई मोरायर” वियतो समाजेर से भाई लढाई भेद,रिस छोडन बना राजकारण समाजेवास आंग आवों समाजेम राजकारण कोनी करा, समाज सेरो छं | समाजेर जर भलो करेर विय तो समाजकारण करो..राज कारण कोनी,…मन आजी एक वात केयेर छ…याडी भेनेन तो संस्कारी गित आयेनच चावच पण,मार भाईयो आपणो काई..विचार छ..गोर बंजारा समाजेर से भाईन समाजेर जसे कुणसी कार्यक्रमेम विनती करतेते जगदंबा याडीर,सेवालाल बापुर नामेती..काळेमातेर मनक्या छा कीडीमुंगीन साई वेस, कोळेतारा,वगैरे वगैरे,होळीर लेंगी,देवेरआरदास,केतो से आवगो..बंजारा भजन आज भी प्रथा छ तांडेम दसराव किंवा कुणसी कार्यक्रम किदेतो गोरमाटीर भजन बोलेन दुरेदुरेती महाराज बलावच, आज काल से भुलगे तो क्यु “गोर केसुला नई मोराय”भाईयो,फक्त समाजेर नामेपर जगरेचा वोर काई परत फेड करेर छेनी आसो विचार छं आसो वाटच.बंजारा समाजेम जन्म लिदे वोर आपणेपर कर्ज छ वोर परत फेड कुकरीया. येन खास म्हत्व छ, जे बंजारा समाजेम जन्मो एक संस्कारी छोरा वोर आतरा केरी कन ग्यान छेनी, पण हाम से भुलन..पाहुले चालती पढरीची वाट केरेचा..का..? येर पेक्षा भजनेम केते ते वडलासु वदजो, लिंबडासु फेलजो…इ वात गोर माटीर मार भाईन आयेन चावच..संत सेवालाल बापुर प्रत्येक शब्द ध्यानेम रकाडो,अन् समाजेर अस्तीत्वेर विचार करो..पिसा आदला खुप मळीये पण समाजेर एक जरी पुसत्केर पाण फाटगो तो वो पानेन धुंडते रेजाया..पच मळकोनी..भाईयो जे वेळेन समाज एक वेजाय,गोर गरीबेन खरो न्याय मळीय, बार कोसेपरेर दिवेर अंतर कमि वेजाय,सोनेर सिंग, बळद गावडीर लोक केनी वेच कोनी,रडीर राजेपर मनक्यार राज आवजाय पाणीर काई भावकोनी रीय..गोर बंजारार तांडेमाई खुशीर दिवो बळीय जना सेवालाल बापुर सपनो पुरो विय तमेन वाटच काई सेवालाल बापु पुना जन्म लिय करन जर समाज न जुडो तो समाजेम सेवालाल कनाई जन्म लेयेवाळो छेनी. का कतो सेवालाल बापु जे वेळेस स्वर्गेन गेते वो वेळान बंजारा समाज खुप वेगळो वेतो आज खुप वेगळो छ..लुची लबाडी चालेलाग एक मेकेन लुटन खायलाग,भाईन भाई कोनी ओळखरे तो समाजेम सेवालाल कु जन्म लिये..विचार करो..आपणसे एकजाग आवजाया सेर मन एक रिये समाजेम दन रोज दवाळी,पंचमी,होळी,रिय समाज खुप खुश जिवंण जगीय जना बापु सेवालाल जन्म लिय..सेवालालेर मनेम विचार आय वा मार गोर खरो खर मार बाद भी एक छ…जे वेळेस “गोर बंजारा केसुला नई मोरीय”
जुडो समाजेती अन् समाजेन जोडो…जय सेवालाल भाईयो लकेम जर गलत शब्द लकागे वियतो तमार नांक्या भाई करन चुक भुल तमार पदरेम लिजो..

गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत व
    संस्थापक/अध्यक्ष
जय सेवालाल बंजारा सेवा संस्था ठाणे महाराष्ट्र राज्य..
मु.पोष्ट सावरगांव (बंगला)
ता.पुसद जि.यवतमाळ…
मो.९८१९९७३४७७..

image

Leave a Reply