“गोरवयीवाट आन गोरवचारधारा!”

गोरवयीवाट आन गोरवचारधारा !

सारवजनीक जीवणेम सारी जगदनीयार समाजे सोबत रेयेर वीय तो कूणसे हासबेती रेरेरो. भारत देसेम संविंधानीक सत्ता छ आन भारत सरकारेरो कायदो छ.संविंधानीक कायदे परमाण स्वतंत्रता – समता – बंधूता – न्यायेर पालन करणूच लागीये.गोरवयीवाट, गोरढाटी,गोरवचार ये संविंधानीक धर्म स्वतंत्रतेर हासाबेती जीवण आणदेती जगेवास पूरो छ की आपोरू छ यी समजन लेणू पडीये. गोरगरीब गणगोतेर भलायी केमायी छ आन स्वाभिमान कूणसे मारगेत जतन करीयां वू कसे रेयेन चाय. गोरवयीवाट,गोरढाटी माणसेर जीवणेन सफल बणावछ कायीं वूच गोरविचारधार वे सकछ.

1. जलमेतीतो मरे तोणी सो सालेर संवसकार. सतर संवसकार माटीमनकीयार आन सोळ संवसकार बायीमनकीयार .

2. चोवीस तास मंजे येक दाडेम रेयेर कू. कना वूटेरो ,काना सोयेरो ,कना जागेरो, कना कायीं खायेरो वोर हासाब

3. सात दाडेर हासब. सोमारेती तो दीतवारे तोणी. कूणसे दाड कांयी खायेरो आन कायीं करेरो.

4. वूंदाळो, वरसाळो, हीवाळेम कू रेयेर , कांयी खायेरो,कायीं पीयेरो , कायीं करेरो,कना करेरो 365 दाडेर हासाब.

5. सो साल बचेवाळो खरो गोर छ करन केमेलेछ कछ. सो सालेर हासाब.पेटेम र जनातीतो सो सालेतोणी गोरमाटी संवसकार.

6. सणतेवार दवळीन कूंवार केमेलेछ आन होळीन वीयावाळ.सगायी ,गोळ, वीयानातरार रीतीरीवाज.

7. पूजापाठ : भोग , चोखो पूरणो,छडपूजा,आटम ये से परकार.

8. गीद,लेंघी,वाजणा, नातरो, ये से परकार.

9. कायीं पेरेरो,कायीं ओढेर , कना कू रेयेरो आन कत कायीं पेरेरो.

10. टंढो पंछायत, नंघरी पंछायत, सेवा जेतार करतेव.

 11. गोरभासा , गोरमाटी बोलीभासर मतव. गोरभासा मायींर सयीत्य. 

             .. ये से वचार मणसेर जीवण आणदेती भर देतो वीये तो येनच गोरवचारधारा केणू.

राधेशाम मोवन बांणोंत.


सौजन्य:गोर कैलास डी राठोड 

मो.9819973477