“गोरमाटी समाजेर युवा पिढी कूणसी साळ्यार ताकत बणे पेक्षा समाजेर ताकत बणो”

​गोरमाटी समाजेर युवा पिढी कूणसी साळ्यार ताकत बणे पेक्षा समाजेर ताकत बणो”


आपणे समाजेम वाघ कमी पण छ साळ्या जास्त हेगे.सामाजिक परिस्थिति देके तो आज ध्यानेम लेयेर ग़रज़ छ। कि जो समाज अत्यंत दयाळू छ। कसटाळू छ,प्रमाणीक छ,शूर छ ,विश्वासु छ तरी समाजेम गट बाज़ी र प्रमाण का बढ़ो छ ? येर बद्दल  अभ्यासक दृष्टि ती देकेर गरज आवगी छ। समाज ज़ोड़ेवाळे पेक्षा तोडेवाळ जास्त वेग़े कारण समाजेम अशिक्षित पणो, व्यसन,अन्धश्रधा ,अहंकार(खान पान) नुसार बडरोच अशिक्षित रेयर कारण जे केरेच ओरेप विश्वास रकाडच ओर कारण रक्तेम (लोईम) भोळो पणो छ आचे बलार विचारच छेनी कारण दररोज़ दनभर काम करन आयों तो पेलो दारू पितानी रात सोजावच (भेजो) मेंदू बधिर (बेरो) व्हच विचार करेर शक्तिच बंद व्हछ ओर फ़ायदों साळया लेन ताणी एकवड़िर बाजु माडंन सम्मोहित करन समाजेम गणगोत/सगासेणेन (नाते गोते) (वाद) कलह निर्माण करण स्वतार हित (स्वार्थ) साधन लच बेरोज़गारी जो तरुण वर्ग छ वू गटबाज़ीर पेलो शिकार वछ हातेन काम छेनी तो ओ केरी तरी (साळया) गटेम सामिल वछ ओर नुसार ओन दारू पियेंरो,खोटो बोलेर (शिकवाडी) प्रशिक्षण मळ छ घरेर संस्कृति ती एकनिष्ठ न रेता दूसरे र संस्कृति आचि लागरिच अन वकज़ारेच वके हूये जास्त वचक़ळरेच *”धान खावू धणीरो अन गीद गावू  विरारो”* साळ्या एकमेकेम आलड़ा आलडान राजकारन कररेच आपसी मतभेद बड़ारेच कोरी कारेर तळवा चाटरे छ अरे क़तराक दन समाजेंन झुलायो भिया वो जे क्रांतिकारी सेवालाल बापूर आवलाद छो ओर तरी लाज रखाडो मोबाइल नेता बनन समाजेम पोस्टमनेर काम करतू नज़र आरेच स्वता काई विचार छेयी दूसरेर लके बाद स्वतार शाणपनण करे वाळे साळ्या हो समाजेन (आंधारेम) अंधकारेंम का धकेलरे छो.जे फेटिया माईती जल्मेम आये छो ओर लाज वाटन साड़ी वाले सामू धासरे छो. जेर कन अपूरो आभ्यास छ उ साळ्या गंधळे पाणीम माचळि नयी ऊमटन वचकळरे छ माचळि पानीर भार पड़गी तो मर जाव छ समाजेंन मारतू मारतू स्वतार अंत वेजाय जो समाजेती ग़द्दारी करीय ओन सेवालाल बापू माफ़ कोनी कर गोर समाज गौरव शाली वेतो तो ,छ व रेयेवालो यें माई शंका छेनी. समाजे माइर साळ्यान टांडेर भार दबावो येनुर जास्त उदो उदो मत करो.मातेपर बेसारताणी आपनेच कानेम मत…..येरे सारू केयेर छ।

समाज सेरो छ। समाजेर युवा पिढी कुणसी साळ्यार ताकत बणे पेक्षा समाजेर ताकत बणो.

जय गोर..जय सेवालाल..जय वसंत.

✍सुखी चव्हाण, बदलापुर 

📞मो.संपर्क ९९३००५१८६५


सौजन्य: गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य.।.

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply