गोरमाटी समाजेम जलमो हिराधरमंळी याडी भिमा नायकेरो छोरा

🙏🏽पोरीया तारा🙏🏽

गोरमाटी समाजेम जलमो हिरा

धरमंळी याडी भिमा नायकेरो छोरा
गोरमाटी सारु वू तो किदो कोनी विया

नाम छ वोरो कोरे-गोरेरो सेवाभाया

गोर समाजेप वोर हरघडी छाया

हाकमारा वोन केन मोतीवाळो सेवाभाया————(१)

सेवाभायान काचा आपंळ पोरीया तारा

सेवाभायारे नामेती वजांवा थाळी-नंगारा

गोरमाटी एकीसारु तांडोतांड फरा

सेवाभायारी वाते वचार पचारा

मत बेईमान हो गोर बंजारा-(२)

गोरमाटी सारु सेवा फरो वनवन

विचार करन गोरुरो धांटो रानरान

गोरमाटी सारु सेवा किदो चिंतन

वसंत जाधव गारो सेवारो गुणगान

गोर भाई रेदो सेवारो अभिमान

सेवा शिक्षण लो केगो मत रो अज्ञान———–(३)

गोरुसारु छोडो सेवा याडी-बाप घरदार

किदो संसारेरो त्याग अन् बंळगो समाजेरो आधार 

गोरभाई करो सेवारे विचारेर कदर——(४)

सेवाभाया गोरुसारु झीजो-मरो

छोड दिनो घर होटो कोनी फरो

गोर भाई आब तोई विचार करो——(५)

वाट भूलगे गोर पडरे भूलाडी

लाबरी कोनी वाट धांसरे चारीवडी

कोनी रकाडे बळद-भेंसी-गावडी

रच झुंपडीम कोनी बांधे बंगला-महाडी 

कोरुरे पगेहेट मेलरे सेवारी पगडी
सेवाभाया वेतोतो गोरुरो महाराजा

मत बुडांवा नाम वोरो दिलीम फडकांवा धोळो धजा

गोंडा घोळामत आब दलालिती रे लाजा

तीन भाई तीजा अन् छीदे-छीदे हेजा
गोरमाटी समाजेम जलमो हीरा

धरमंळी याडी भिमानायकेरो छोरा

🌺लकेवाळो🌺
वसंत बालाजी जाधव

मु.मानसिंग तांडा (पिंपळकुंठा)

ता.मुखेड जि.नांदेड

मो.७७०९७०२०८१
रविराज एस.पवार

Banjara onlime news portal

(Chief editor)

8976305533

Leave a Reply