“गोरमाटी संस्कृतीर धूणीं”


​आपणे गणगोतेम कतो गोरमाटीर धाटीम धूंवाडी छ. 
धूंवाडी घालेसारू आपण वंळीवंळा धूणी करतेते. पणन यी धूणी साबीत भळन कोनी करतेते.
जो भोग लछं वू धूणी करतोतो.
जो चोखो पूजा करतेते वो आपापणे घरेम धूणी करतेते.
धोळी लंघी मूंढयांघ फकसी वूद घालतेते.
साबीत भळन कतो सार्वजनिक रूपेती धूणी कोनी बाळतेते.
वीयार वणा चार पाचसे लोक जमतेते करन वीयाम सदा धूणी कोनी करतेते.
आंघारेन चेताणू गोरमाटी घणो मोठो वघम ( संकट ) मानं छ.
ब्राम्हन, बावा, सामीन बलान कतो वोंधूर हातेती आपण वंळीवंळा कूणसीज पूजा / नकता ( संस्कार ) कोनी करतेते.
मरयामा आन आयी ( सात सघळती ) पीडीयाप बसारेर रीत आपणेम छेयीं. मरयामा आन आयीन गूणीर धडेप बसारेर आपण रीत छ.
होम हावन आन यज्ञ वगेरा आपण वंळीवंळा कोनी करतेते. वसोज जे कूण करतेते, वोंधूर कनं भी कोनी जातेते.

माटी मारतीया रामचंधीया 

~गोर कैलास डी राठोड

Leave a Reply