गोरमाटी राम राम कछ – रामे ती काई संबंध

आज मंघळवार येनं काळरावेरो दाडो भी गोरमाटी कछं.तम से वारू वीयो यी आसा करूं छूं.

भीयावो TV पर रामायण मालीका आयेर आंगं टांढेर गोरमाटीनं वू मालम न रं अन आज भी कयीक टांढेर लोकूनं रामायण मालम छेनी.

पचं गोरमाटीनं रामराम घालेरो कू कायीं मालम?

भीयावो,गोरमाटी समाजेरो रामायणेर राम,सीता,लछमण अन हानूमानेती कायींज लेणोदेणो छेयी. गोरूरो राम नाळीज छ.

लेंघीर बोल छ ….
राम रचं होळी लछमण दांढो काढो रे
कायीं राम जीवढा भरो रे होळी खेलां रं

वोमं कायीं राम छेनी हानू करन बोलं छ जको सांबळां छां.

तो कायीं छ यी राम?

हार येक जीव हालंचं ,बोलचं,वचार करं छं कतो होळी रचतो रचं यी रचारी जे होळीर लछं मण कतो दीशा लेन वू दांढो काढं छ कतो वागं छं . अन वू नीकळगो तो हालेनी बोलेनी वोनं आपण मरगो काछां.
जीवतोपणो ,जीवढामं जीव कतो राम वोनं गोरमाटी रामराम घालंचं.सीतावाळे रामेनं हाम रामराम घालानी.

कूंवारे , बायी माणस,बायी मनकीया,डोकडोकरा,मरेमरायेनं अन भायीगोतेनं रामराम घालेनी सगासेणेनंज रामराम घालंचं.ये नेम बणायेवाळ गोर केरी घेतलार सांभळन धाटीमं रोळीये यी वात पटेनी ये वातेपर गोर करेर गरज छ.

गोरमाटी कछं हाम आडानी सासीज वो कतीज आडेनी.हाम सीकेसाकेज कायीं भी वांचन कसेरो भी कसेबराबर मेळ घालन रामराम घालेर छोडन मडदा बणरे छां.हामारे मां राम रो कोनती बना रामेर हाम कूं कायीं गोरूरो राज लायां?

Vijaya Yinjaravat

विजया यींजरावत…….

Leave a Reply