गोरमाटी बोलीभाषाविज्ञान ई बापदार हिंमाणी.- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोरमाटी बोलीभाषाविज्ञान ई बापदार हिंमाणी…!

शब्देर उच्चारण पद्धतेपरती भाषारो स्वरूप सिद्ध वच्.शब्देर उच्चारण पद्धतेपरेनं भाषारो स्वतंत्र अस्तित्व बेतावच्.भाषा अन् ओ भाषिक लोकगणेर जीवनशैली कतो सेलीरो सणगार ये माइती भाषिक समाज वाचेन मळच्.भाषा सवायी जीवनशैली वाचतूज आयेनी.जे समाजेनं आपण याडीभाषा भुलाडी पड जावच् ओ समाजेन् गती रेयेनी,ओ समाजेरो संघटन भी मजबूत रेयेनी.”भाषारो विकास;ओ भाषिक लोकगणेरो विकास”.हानू विद्वान अभ्यासक कच्.
याडीभाषारो मोल केतूवणा जेष्ठ अभ्यासक डाॅ नागनाथ कोतपल्ले कच् क,”माणूस आणि भाषा या दोन गोष्टी वेगळ्या करताच येणार नाहीत.म्हणजे मातृभाषा बाजूला काढली तर माणूस एकाकी होत जातो,निराधार होत जातो.हे निराधारपण समाजाला कुठल्याही विनाशाकडे नेऊ शकते.” आज गोरमाटी गणसमाजी लोकजीवन निराधार छ;दिशाहीन छ येरो मूळ कारण छ भाषा..!
सामाजिक वेवारेम अन् परिस्थिती येपर नियंत्रण रकाडणू इज भाषारो कर्तव्य रच्;करनज भाषा माईती समाजेर जडणघडण वेती रच्.हानू भाषाभ्यासकेर केण छ
बोलीभाषा माईर उच्चारित शब्देर अर्थप्रतिमा नंजरे हुड्यांग हुब रेणू इज जीवत भाषार लक्षण रच्.आजेर पिढीन् “गुणी” Pack Saddle इ शब्द उच्चारते खमत गुणीर प्रतिमा नंजरे हुड्यांग हुबरेनी.येरवासं सचित्र शब्दकोश निर्माण वेणू गरजेर छ.गोरमाटी बोलीभाषा वेवार माईर Linguistic Taboo, Linguistic form ये तो गोरमाटी बोलीभाषा वेवारे माईती हध्दपार वेगे छ.ई घण दकेर वात छ.गोरमाटी बोलीभाषार मूळ अस्तित्व भाषावैज्ञानिक ओळक पार लुवागी छ.येरवासं “गोरमाटी बोलीभाषारो समाज भाषाविज्ञान हुबो रेणू ई काळेर गरज छ.
मुंडे माईती उच्चारा जकोण ध्वनी ईज खरो भाषारो माध्यम रच्.पच् बोली अन् भाषा इ भेद निर्माण वचज कू? बोली श्राव्य अन् भाषा दृष्य ई सुपिक मातेर भेजे माईर थोतभस संकल्पना छ.
भाषा ई सामाजिक संस्था छ.भाषापं कुणसी एकझणार मालकी रेयेनी.भाषा माईर शब्देर उच्चारण ई सामाजिक आविष्कार रच् येनज सामाजिक भाषाविज्ञान कच्.शब्देर उच्चारण अन् समाज ये दोयीमं जिभाळीरो एक सहअस्तित्वेरो नातो रेणू लागच्.आसेज उच्चारणेन् सामाजिक मान्यता रच्.महाभारते माईर ‘द्रोपदी’ ये नामेरो उच्चार तांडेपेडेम ‘धुरपती’हानू ध्वनीत वच्.धुरपती ये नामेर उच्चारणे लारं ध्वनिपरिवर्तन वा सुलभिकरण सिद्धांत छेनी तो ये उच्चारण पद्धते लारं नियुक्ती शास्त्रेरो स्वतंत्र उत्पती सिद्धांत छ;करन गोरमाटी बोलीभाषारो मूळ अस्तित्व जतन वेणू ई घणो गरजेर वेगो छ.
मराठी ‘राई’ ई शब्द गोरमाटी बोलीभाषा वेवारेमं “रांयी ; राञ्यी” ये अनुनासिक रुपेमं ध्वनित वच्. येरवासं अनुनासिक रुपेमं वेकरणेर डिलेती कती तल्लीभरो भी खोट दकायेनी.मराठी ‘जिभ’ये रुपिमेन् ‘पडजिभ’ इ साधितरुप छ.तो गोरमाटी बोलीभाषा वेवारेम जिभ ये ध्वनिइंद्रियेनं साधितरुप छेनी.’पडजीभ’ये मराठी शब्देसारू गोरमाटी बोलीभाषा वेवारेम ‘कागला’ इ स्वतंत्र शब्द अस्तित्वेम छ.ई भाषा वेवार गोरमाटी बोलीभाषार स्वतंत्र अस्तित्वेर ओळक सिद्ध करच्.गोरमाटी बोलीभाषा इ कुणसज भाषार उपबोली छेनी तो ऊ एक स्वतंत्र आदिम Primitive बोलीभाषा छ…!
‘ह’इ महाप्राण व्यंजन छ.’ह’ महाप्राणबाधित अल्पप्राण व्यंजन उच्चार,महाप्राण व्यंजन उच्चारेमं रुपांतरीत वच्.उदा- क + ह = ख, ग + ह = घ. ये बाधित महाप्राण व्यंजनेर उच्चार,शब्देर दुसरे स्थानेपं अल्पप्राण व्यंजनेर रुपेमं उच्चारित वच्.उदा- नंगारा,दुद;सक,दक.
गोरमाटी बोलीभाषारो ई स्वतंत्र सामाजिक भाषाविज्ञान लकणीर वेवारेमं आमलेमं आताणी जतन वेणू गरजेर छ.”खावच्,पिवच्,खालच्,फरच्” ये शब्देर उच्चारणेमं अर्थस्वर ‘य,र,ल,व’ये ध्वनी रेयेयेती ये अर्धस्वर ध्वनी कनं उच्चार थोडा लांबो निकळच्.उदा- ‘खावsच्, पिवsच्,खालsच्.गोरमाटी बोलीभाषा वेवारेमाइर अर्धस्वर ध्वनीर संख्या निश्चित करणू आवश्यक छ.
गोरमाटी बोलीभाषा वेवारे माईर “धरम,करम,गराण,तरस” आसे स्वरभक्ती शब्देर मूळ अस्तित्व आज कुरुप वेतो जारो छ.”धर्म,कर्म,ग्रहण,तृष्णा”इ उसनवारी गोरमाटी बोलीभाषार मूळ अस्तित्वेन मारक ठररी छ.
बापदादार हातेर गोरमाटी बोलीभाषारो सामाजिक भाषाविज्ञान कू जतन करतू आये ? येपर चिंतन वेणू गरजेर छ.
ना.संजयभाऊ राठोडेर रुपेमं मंतरी पदेरो एक खुप मोटो हत्यार आज आपणे कनं छ ये हत्यारेरो वापर गोरमाटी बोलीभाषार विकासेरु आपणेन कू करतू आये? येरो भी विचार वेणू गरजेर छ.नतो आजी सत्तर साल होटो….?

“चालो..चालो..भाषाविज्ञानेसामू…बापदादा,याडीभेनेऊर हातेर भाषाविज्ञानेर हिंमाणी जतन करा.. ईज खर पूर्वज पूजा;बापदादार धपकार छ..!!

आये निभाने जब किरदार जमींपर;कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे।

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड ठाणे

संपर्क- 9324791504

 

Tag: Banjara Gor Boli Language Bhasha, Gorboli Bhasha, Gormati Bhasha, Banjara Language

Leave a Reply