गोरमाटी ( बंजारा) समाजेर गोरबोली/ गोर संस्कृती/ पेणारीधाटी नुसार  नातो संबंधित शबद

गोरबोली  –    कोरबोली
याडी      –      आई

बापू          –      बाप

भिया       –        भाऊ

मासी      –         मावशी

मामा       –        मामा

नाना      –        आजोबा

नानी       –         आजी

दादा      –         आजोबा

दादी      –          आजी

भेंणोई    –          भावजी

समदी     –         यायी

समदंळ     –       विहीणी

जमाई       –      जावाई

फुफी         –     आत्या

फुफा          –     आत्याचा नवरा

मोठयाडी   –      मोठी चुलती

देवर          –      दिर

भोजाई       –     भावजई

जेठ            –    भाया

जेठांळी      –     मोठी जावू

दरवांळी     –      लहान जावू

नळंद         –       नणंद

नंळदोयी     –     नंणदेचा नवरा

बोडी         –       सून

साळी         –     मेहुणी

साळो         –     मेहुणा

वडारी        –     भाया

 

????????????????????????????????
गोर प्रकाश शिवाजी राठोड

अध्यक्ष

जय सेवालाल गोर बंजारा , ठाणे

????????????????????????????????????
ना नामे सारु,

ना मोठपणे सारु,

ना स्वार्थ सारु,

व्हॅटअप / फेसबूक वापरुचु फक्त……………………..गोरमाटी समाजे सारु

(यी मेसेज से गोरमाटी लंगू पूचाणू यी वींती )

( गोर कीसनभाउ राठोड प्रकाशक आन डॉं सुभाष राठोड लीखीत ” बंजारा समाज , गोरबोली आण मौखीक वाडमय ये पुस्तके माईर संदर

4 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar
  3. Avatar
  4. Avatar

Leave a Reply