गोरमाटी जीवनशैली/ लोकजीवन अन विग्यान..- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोरमाटी जीवनशैली/ लोकजीवन अन विग्यान..!

“गोरबोली जथ्या इ एक गणसमाजी लोकजीवन छ.गणसमाजी लोकजीवनेम् व्यक्तीगत मालकीर हक्केर भावना रेयेनी.Each for all All for each ई ये गणसमाजी लोकजीवनेर विचारधारा छ.आज गोरमाटी इ पेनेबाज जिवनशैली भुलगो,हर मनक्या आत्मकेंद्री वेगो.”मन कायी करलेर छ”.वानगाळो जीवन व्यवहार कतो विसंगत जिवनशैलीती वानावानार दक,समस्यार बळी पडेन लग्गो.”हम सब जीनेवालोको जीने की राह बताये।” पेना दुसर समाजेर लोक आपणो जगणो सजग करेसारू गोर जीवनशैलीरो आदर्श लेयेसारू तडपातेते.

“तम मरीवो तमार गतीती;पणन दुसरेन लेन का मरोचो?” ई गोरगणेर सिक आज “कोरोमा” ये जागतिक वगमेम् खर ठररी छ.हरेक मनक्या आपआपणे जबाबदारीती वागणू,मोसरेती रेणू ई विचार आज हुड्यांग आतू दकारो छ.
पेना गोर याडीभेने मळणो,ढावलो,हावेली घालतूवणा घुंगडो काडतीती.येर लारं भी वैज्ञानिक दृष्टीकोन छ.मुंये मनक्यार मटी करन आयेवाळो हर माटी *बोरेर पालो* चाबन थुक देणू ये पेनेबाज वयीवाटे लारं भी वैज्ञानिक दृष्टिकोन छ.

वरसाळेम् माचर न वेणू करन घरेर दरवाजेपं डोकरी डोकरा भरभरीया झाडेर नानकीस डोळी खसोडन रकाडतेते.सुंवाडी बायी जे घरेम रच् ओ घरेर दरवाजेपं भी तिंदूर झाडेर लकडी खसोडन रकाडतेते.घरे हुड्यांग लिंबेर झाड हाटकन लगाडतेते.याडीभेने पपोळी फाटेर आंगड्याज घरे हुड्यांग गोबरेर सडा नाकतीती.ओती घातक विषाणू मर जातेते.आज घरे हुड्यांग पेवर ब्लाॅक वेगे,सिमेंट कांक्रीट वेगो.सडा भुलागो.
संसर्गजन्य विषाणू थेट घोगेम न जाणू करन “बोरेर पालो”चाबन थुकेर वयीवाट रूढ हुयी कोनी विये ई केपरती? गोरमाटी पुर्वज घणे गेनीधेनी रं;वैज्ञानिक रं.कुणसी संसर्गजन्य विषाणू ई पेटेम् जायेर आंगड्या च्यार घंटा घोगेम रच् कच्.हानू ‘कोरोना’र अभ्यासक केरे छ.
अनपड लोक आजेर समस्या छेनी तो सिनेमाचे लोक खरे समस्या छ.हानू डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर केमेलो छ.सासी हामार बापदादा कतरा विद्वान रं भा ! ओनेर सायित्येर तोडीरो सायित्य आज हामनेन् निर्माण करतू आरो कोनी छ.याडी बोलीभाषा आज हामनेन् वाचतू आरी कोनी छ.
ये से गोर जीवनशैलीरो शास्त्रीय डिलेती सोजा वेणू ईज मारो प्रांजळ हेतू छ.
मार ढिंया दस सालेर हेटं “फन्डामेंटल रिसर्च सेंटरेर” पथक आयेतो.मार मुलाखतेम् से वाते को;पणन इ वात मन् जना हारदं आयी कोनी,नतो ये वातेर भी वैज्ञानिक नंजरेती सोजा लागजायेवाळो रं..!
बोरेर पालेरो मोल भी जगेन् मालम कर दां..येपर भी पेटंट वेणू गरजेर छ.
गावडीर गोबर मूतेरो मोल गोरुन् मालम रं.घरेम् बोदरी,आचपडा निकळे केल् तो सेर डिलेपं लिंबेर डोळीती गावडीर मूतेर छणका पाडतेते.
आज हामारीज वाते वेगळे रुपेम् संहितिकरण करन वल्टो हामनेनज समळारे छ.गावडीर मुत पिवो,गोबर खावो केरे छ.”हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ..!

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड ठाणे

9326791504

Banjara Woman Costume Design

Leave a Reply