“गोरमाटी (गुढी) पाडवा संस्कृती”

“गोरमाटी”

गोरमाटी नवो दाड आन जूनो दाड वसो कायीं मानतो रेयेनी आन गोरमाटी यी *पेना* येनं परमाण मानं छं , आपणेम दी सनतेवारेर घणो मतव छं *दवाळी* आन *होळी* £दवाळी* काळमावसेन वाळन लाछा आन *होळी* यी चेत मीनाम चेतावछा कतो होळीती दांडे आतरा दन सरकं छं.

वोती आपणेम गूडीपाडवारो कायीं सबंध आयेनी.

पाडवार दन परभाती झाकटेर वावरेम तास काडेन जातेते..ओनं ‘ साजानी घालेर’ कचं..पचं बाटीमाटी खान ‘येड रमेन ‘ जातेते..आजेर दन येड साधणू न साधी तो 12 मीना येड साधेनी हानू मानचं..येड रमतूवणा सिमेप  एक लकडी जमीमं गाढ दचं पचं से येड्या सिमेनं वलांडन जावचं..आड्यामाड्या टांग तोडीया..हानू एक येड्या हातेम भाटा लेन टांगे हेटेन काडताणी भाटा मुड्यांगं फेक दचं.. आजेर दनेती दन गणावचं.

बाकी आपण टांढेर लोकून पूछन माहीती गोळा करणू भा.

श्री भास्करभाऊ राठोड (भासू)

सौजन्य; गोर कैलास डी राठोड

Banjara Woman

Tag: Banjara Online news, Banjara Live, Lamani, Lambadi, Roma Gypsy,  Sant Sevalal, Lakhishah Banjara, Gormati, Bazigar

Leave a Reply