*गोरमाटी आन साहित्य संमेलन*

*गोरमाटी आन साहित्य संमेलन*

साहित्य संमेलन यी मानव विकासेर सर्वोच्च पातळीर अवस्थारो लक्षण छं,

*बोल*(Sound)

*बोली*(Combination of meaningful Sounds)

*लेखी भाषा*(Combination of Meaningful Sentences)

*धाटी संस्कृती*(Culture)

*साहित्य*(Literature)

साहित्य संमेलन यी जनाच वे सकं छं जना दर्जेदार लेखनेर संग्रह वीये.

*साहित्य संमेलन जर गोरमाटीरो वीये तो वू गोरमाटीर बोली भाषामंज वेयी चाय!*

जर बोली भाषामं करेर छं तो तांडेम वोरो नियोजन वेणू ठिक रीये.

वुबी फिरतो रेयी चाय कतो येक जिल्ह्याम ऐकणाज संमेलन वेयी चाय.

कतो पुरे भारतेर नाळी नाळी राज्येम गोरबोली भाषारो प्रसार प्रचार वीये आन सातोसात सांस्कृतिक आदानप्रदान वीये.

आबेताणी वेगो जे वेगो आतेती आंघ वचार करणू ठिक रीये.

*नतो तांडेमाहीर गोरमाटी शहरेमाहीर लोकून धाटीरो आन शहरेमाहीर लोक तांडेवाळ गोरमाटीन साहित्य संमेलनेरो महत्व चांदा सुर्या छ जतेताणी केतेज रेवाळ छं!*
*निलेश प्रभू राठोड*

Leave a Reply