गोरमाटी आन टांढा सिसटम

गोरमाटी आन टांढा सिसटम

Nasab Nasaad Banjara Naya

याढी मरजाणु पणन आसा न मरणु,,, ये दणीयाम आसा आन नरासा, आसासो आन नसासो दी वात छ.पेना नघंरी टांढो सीसटमेती चालतेते.वायानातरा वेयेर बाद जोयीं करतेते.पछ आसा लागछ, आन आसाती रछ, वेतढु नवलेरीन आसाती रकाढछ आन , नवलेरी आसाती रछ.आसा क तो यीछा, आकांकसीया वछ.मन बेटा वेणु, मन बेटी वेणु, कोयी नायेकी करणु, कोयी दणीयारो वाली वेणु, कोयी चाधांपर पगला मेलणु, आजकाल जसे तमहाम कलेक्टर, कमीसणर हाफीसर वेगे यी येक केरीतरी आसाछ र.आसी आसा नाळीनाळी तरार छ.याढी मरजाणु क तो तम वोर आसा पूरानाके, तमेन जलम देनाकी वु.पणन तम तमार टांढरीन याढी बनाय कोनी आन तम बाप बणे कोनी, बालबछीया पयदा हुये कोनी, जना लोक कछ,, याढी मरजाणु भा, पनन आसा न मरणु,, आजकाल तो आसा गोबर खायेरछ तयार वेती जारीछ, राजकारण समाजकारण अर्थकारण ये आसाम आयेनी.ना ही संपती.बालबछीया, आन गोरमाटी सिसटम आवछ.नघंरीर नायेका, टांढेर नायेक, हासाबी, नसाबी, डायसाण, साणेसरतार येकछ आसा रेतीती, नेकी आन बदी.नीतीनेम येनछ यीगंरजीम कछ ,, पौलीशी,, करन तम के सकोछो याढी मरजाणु भा पणन आसा न मरणु, हमार पेनार धाटी, बाणो, लधेणी, हाट, दसराव, होळी, दवाळी, घट जगाणो, ढेली, ढेला, ढोरढांढो यी पूर सिसटम रण वेणु.यी येक आसा रेणु, येरवास सरसर मलक सर करणु लागछ, गढ जीतणु लागछ.मलकेमा आसा नाळीनाळी छ, पणन गोरमाटीर आसा नीराळीच छ.येक याढी मरणु तो दुसर याढी पयदा वेणु.

 

आरजुनीया सितीया भुकीया ( मेघावत )

नवी दिल्ली

 

Tag: Banjara News Article, Gor, banjara, Lamani, Lambadi, Bazigar, Sugali, Online e news partal

Leave a Reply