“गोरमाटी अन् बोली भाषार दर्जा”:- भास्करभाऊ (भासू) राठोड ठाणे,

*गोरमाटी*

*आन बोली भाषार दर्जा*

 

गोरमाटी नीसरग पूजक छं हानू जर आपण समजा छा, आन गोरमाटीरो संवसारेर जर आधार आपण बायीमनकीयान ( महिला ) माना छा, याडी मरीयामान आपण याडी काछा आन बापू सेवाभायान जर आपण आपणो आदरस मानांछा तो

आपणेम *भोग* आन *धपकार* ये दोयीज वातेन मानेता छं.

भोग लाछा आन धपकार दाछा.

भोग आपण वणीवणा गरूर लघातेते आन धपकार आपण दाददार देतेते हानू टांढेम लोक कछं,

बायीमनकीयान आपणेम जर आवढा मोटो स्थान वेतो तो बायी मनकीयानरो अधिकार वोनून देयेन चावछं .

गोरमाटीन बोली भाषारो येक स्वतंत्र भाषा समिती तयार वेयेन चावछं यी

येक मोलेर वात छं.

भिमणीपुत्र मोवन बापून नवण छं मारो लारेर घणे वरसेती वो यी वात केते आरे छं. *देर ही सही समजमे तो आया*
लारेर *१०.०८.२०१६* ये तारखेन आपण कलम क्रमांक. .. *सूची ८* भाषारो दर्जा मळणू करन  *मा. महसूल मंत्री  संजयभाऊ राठोड* येनूर आदेसेती हाम कायीं लोक

*मा. मारतीया भूकीया सर*

*मा. अरजूनीया भूकीया  भीया*

*मा. प्रा. दिनेश राठोड सर*

*मा. विनीया लछीया भूकीया सर*

*मा. नीलेस राठोड भीया*

*मा. नंदूभाऊ पवार कोनगाव*

*मा. भास्कर राठोड ठाणे*

व समितीर मायीर व आपणे गणगोत आन सगासेण.

मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब  महाराष्ट्र राज्य येनूर कवरींग पत्र लेन आपण भारत सरकारेन पूछाये आन १ मीनाम वोरो आपणेन सकारात्मक प्रतिसाद आयो आन वो आपणेन पत्रव्यवहार करन के की तम कनायी तमार बंजारा  (गोरमाटी) समाजेर स्वतंत्र बोली भाषारो *भाषा समिती* बणा सकोछो हाम वोनं मान्यता देयेन तयार छा.

पणन *मा. संजयभाऊ राठोड महसूल मंत्री आन *मा. निलेश राठोड साहेब* साहेबेर केणू हानू आयो की आपण जर फक्त महाराष्ट्ररे पुरताज मांगे तो बाकीर राज्येमायीर गोरमाटीर कायीं जना *मा. महोदय संजयभाऊ राठोड साहेब*  येनूर केणू आयो की आपण बाकीर भी राज्येर लोकून आसेज पद्धतेती पत्रव्यवहार भारत सरकारेन करेन लगावा आन सारी देशेर एकज भाषा समिती तयार करा आन वोर मायी सारी राज्येमारीर साहित्यिक, लेखक,  कवी आन गोरमाटीर बानो आणि साहित्येप काम करेवाळे लोकून वो सेंट्रल बाॅडीप आन नाळी राज्येर बाॅडी (समिती ) बणायेर करन मा. मंत्री महोदय नामदार संजयभाऊ राठोड येनूर केणू छं .आसे पद्धतेती पत्रव्यवहार चालू छं.

मार कती लकेम वरपर वे सकछं पणन अधिक माहिती वास आपण मा. महोदय नामदार संजयभाऊ राठोड महसूल मंत्री मंत्रालय  महाराष्ट्र राज्य येनूर ऑफिसे मायीती मळा सकोछो.
भास्कर राठोड

ठाणे.

समाजहित बघून वाचावे.

व्यक्तीगत पातळीवर घेऊ नये.

धन्यवाद….
गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा न्यूज पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य

Tag: Banjara Live National News, Indian Banjara News, Lamani, Lambadi, sant sevalal

Leave a Reply