“गोरमाटीर साकी”:- भिमणीपुत्र,

” वाते मुंगा मोलारी ”

भीमणीपुत्र

” साकी “-

‘ भाषा शास्त्रेर अभ्यासकेनं भुळी खरायेवाळे गोर बोली भाषा मौखिक साहित्ये माइर ‘ साकी ‘ ये शब्देरो आरथ जर आपण धेनेम लिदे तो गोर मौखिक साहित्य इ कतरा सुसंस्कृत छ येर जाणीव वेये सवायी रेयेनी.

भाषा शास्त्रेमं एक प्राकृत छंदेनं ‘ साकी ‘ केमेले छ. येर माइ दी चरण नतो पचं दी आदे रचं अन प्रत्येक आदे माइ 28 मात्रा रचं. आसे वाड;मय प्रकारेनं ‘साकी ‘ कचं. गोर मौखिक साहित्ये माइर ‘ साकीरो ‘ भाषा शास्त्रेर दृष्टीती संशोधन वेणो गरजेर छ…!

गोर बोलीभाषा मौखिक साहित्येम 28 मात्रारी वणान ‘ साकी ‘ आज बी आढळ आवचं; जेनं भाषा शास्त्रेर नेमेती ‘ साकी ‘ केतू आवचं.

 

” दातळा छेनी पातळा छेनी कते काटी घास !

वल्टो भांदी झुपडा सळ्लो काडी वाट !!.
कोयता नाही पोयता नाही गवत कुठे कापले उल्टी झोपडी सरळ वाट घर कसे बांधले ?

ये आरथेर साकी माइर पेले चरणे माइर मात्रा 28 छ. ई कतरी आश्चर्येर वात छ..! गोर याडीर प्रतिभा, कल्पना शक्तीर वर्णन करेनं शब्द बी कमी पडचं…! अभिव्यक्ती इ पुस्तकी पांडित्येपं आधारीत रेयेनी तो ऊ प्रतिभापं आधारीत रचं. येरो ऊत्कृष्ट उदाहरण इ गोर याडी छ..! भाषा शास्त्रेर नेती इ साकी , साकीरे परंपरामं बेसचं.ये साकीरो उत्तर ‘ सुगरण पकेरुर खोपा छ .

‘ दा/ – . त/U , ळा/ –, छे/–, नी/ –, पा/–, त/I, ळा/—, छे/ —, नी/—, क/U,  ते/–, का/—-, टी/— घा/—, स/I.

—= 2

U= 1

” नवण छ गोर याडीनं…!ओर ये मुंगा मोलारी अभिव्यक्तीनं ????????????

संदर्भ-गोरपान गोरबोलीतील भाषा सौंदर्य

भीमणीपुत्र

मोहन गणुजी नायिक

गोर कैलास डी राठोड

Banjara Sakhi

 

Tag: Banjara Online news, Banjara Live, Lamani, Lambadi, Roma Gypsy,  Sant Sevalal, Lakhishah Banjara, Gormati, Bazigar

Leave a Reply