“गोरमाटीरो स्वाभिमान” कवी: वसंत जाधव

“गोरमाटीरो स्वाभिमान”

मन न बंगला चावच
न गाडी म्हाडी चावच
मन गोरमाटीरो वू
गोरवट राज चावच…१

मन न दलाली चावच
न बोटी-दारू चावच,
म गोरमाटीरो वू
स्वाभिमान चावच…२

मन न बालाजी चावच
न साईबाबा चावच,
मन धरमंळी याडीरो
वू सेवालाल चावच…३

मन न सिंहगड चावच
न पन्हाळगड चावच,
मन गोरमाटीरो वू
पोरीयागड चावच…४

मन न पिसा चावच
न धन-दौलत चावच,
मन गोरमाटीरो वू
राज होटो चावच…५

मन न राजगुरू चावच
न वाहेगुरु चावच,
मन धरमंळी याडीरो
वू सतगरु चावच…६

मन न अहंकार चावच
न अभिमान चावच,
मन गोरमाटीरो वू
स्वाभिमान चावच…७

कवी
वसंत बालाजी जाधव(लाखा)
मु.मानसिंग तांडा (पिंपळकुंठा)
ता.मुखेड जि. नांदेड
मो-7709702081
9730213755

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज पवार :8976305533