गोरबोली भाषारो सामाजिक भाषा शास्त्र/समाज भाषा विज्ञान..!- भिमणी पुत्र मोहन नायक,

वाते मुंगा मोलारी
my swan song

गोरबोली भाषारो सामाजिक भाषा शास्त्र/समाज भाषा विज्ञान..!

– कतरी कतरा छेळीन फाडनाके.
– घडीखांड एराम भी कर लेणू.
– मुंडो लगाडेन कांयी छ ?
– वारुसेक लंगावण घालन देमेलेस.
– तार सरिख वारसेक चलेगे.
– तार सरिख छप्पन देखमेलो छू.
– पफोळी फाटगी (तांबडे फुटलंय)
– सवारो वेगो (उजाडलंय)
– झाकटेर आंगज वावरेम चले जावचं.
– झाकट पडतूज घर आवचं.
– पाणी झांजरगो छ.
– झगर लाग जाये,झामे वणान माररी छ.
– के
– नंजर लाग जाये.
– हांगोळी कर लं,पाणी भेळमेली छू.
– सिकमं बाटी मेलछांडी छू,दोपेरपडी खालेस.
– से एलमाल छ क ?
– ताडो सिळो करं!
– वेरा वणचागो.
– वावडीमं दि परस पाणी छ.
– राम पोरेमं ठालोपालो बकवाना मत कर!
– घर ठालोठालो लागरो छ.
– मार ओडेर सोड धरा नाकेस.
– बोल कोनी गो ?
– बोलं कानी जा ?
– बोल कानी गो ?
– बोलचाल करतू पकडोगे !
– भेसी रामरी छ .
-बळद वगाळरो कोनी,बेमार छ कांयिको? कानकळासी तो ठिक दखारी छ.
– बळद घणो दाडचं,बरोबर कुटाये कोनी.
– बाटीमाटी धापन खातोजो!
– वेलाकसालाती रंडापो काडलीदी;पणन दुसरो धणी कोनी किदी.
– तरसाळेन लोटाभरो पाणी देणू.
– आतरा तरसाणू कोनी केनी?
– कोळीयार छ क,काचेकुलरेर छ ?
(सवार)

भीमणीपुत्र
मोहन गणुजी नायक

गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र,