गोरबोली बंजारा भाषा न संविधानिक दर्जा कना मलछ?

भारतेमा सवींधान लागू येगो २६ नोव्हेंबर १९५० आन आज देकता देकता २२ भाषान दर्जा मळगो.मातर गोरमाटी बोलीवास जसो चावं वसो कोयी काम कीदे कोनी,नीतार दर्जा मळजातो.डाटाबेसलेस वातेमा टायीमपास करनाके वाटसप फेसबूक परीया कूदकादनताणीन.म मोटो क तू मोटो,यी सघंटना मोट क वू मोट,यी मीनीस्टर मोटो की वूं.यी आधीकारी मोटो की वू.येम घणो टायीमपास यीदो.घटनाम बदल तीन परकारेती व छ,भाषान दर्जा मळायवास आमदार खासदारेवूर भी जरूरत रेयेनी,मातर ड्राफ्टीगं माढंणी घण बढीया चावछ.भारत सरकारेर क्रायीटेरीया फूलफील करणू पड छ ,पछ दर्जा मळजावं छ.भारतेमा २९ घटकराज्य आन ७ केंद्र शासीत प्रदेसेमा ७८९ विधापीठ छ आन ३७२०४ कौलेजेस.महाराष्ट्र मा ४२ विधापीठ,६७७ जील्हा आन ७६४० तालूकाम कयीक शाळा छ.मातर गोरमाटीर वाते ,,पाठ्यपूस्तक आन विधापीठ मा अभ्यासक्रमेमा छेछा.भारतेमा ६८ पिएच.डी. आन २४ डि.लीट. खासकरन गोरमाटीर खजानोपर यीदी छ.वो भी ९९% लोक कोरीकार कीदे छ.मन सवाल पयदा व छ क आतराभले १२-१३ करोढ लोक घेरी नीधेंमा सूतेते कं कायी ? फालतू कामेपर कोटी रपीया वराढे मातर ये वातेपर धान दीने कोनी.राजकारन अर्थकारणेर जढमूळ समाजकारन छ.खासकरन १९५०-२०१८ लगस कोयीयेक दमदार आमदार खासदार येपर धेन दीनो कोनी,नीतार वात वेजाती आजलगस.लीखीत वातेर खजानो भी येतो कोनी,छ तो काढेन तयार छेछा.सशोंधन करेवास परटीकूलर टौपीक आन गायीड छेछा.मार ,,गोरमाटी शब्दकोश,,गोरमाटी लेघीं-वणघं,,गोरमाटी टांढा सिसटम ,,गोरमाटी नघंरी सिसटम,,गोरमाटी नघंरी टांढा सिसटम,,गोरमाटी आर्वाचीन प्राचीन मध्ययुगीन यीतीयास,, ये पूसतकेवास पबलीकेशन छपायवास सेपरेट टीम बसारी छ.का तो ये भाषार मास्टर पबलीकेशन कन छेछा,राष्ट्रीय आतंरराषटीय .करन रोजगार सधीं घण छ.आयवाळ काळेमा वाते जोर पकडीय,जर वाते मोकळी यीदी तो संशोधन वीय कयीक लोक गोरमाटीपर संशोधन करीय.लखन वढतीया,नथू गोपा चवाण,राधेसाम बाणोत,नीरीया मूढ,सतोंस राठोड सरीक मनकीया दमदार काम करीयं.डा.लारा,डा.पीन्टो रू,डा.चेतना,डा.परमवीर बाणोत,डा.जगजीवन बीहारी,डा.नालो,डा.पाडूं,डा.पीलयी,डा.वील्सन,डा.रवी,डा.कूसूम,डा.नीटरमलम,डा.वोम्प,डा.कली,डा.पारेश,डा.नीमलूरू ,भीमणीपूत, डा.पीएल चवाण,मारतीया बापू,वीनीया भूकीया,नीलेश प्रभू सरीक लोकूर मोल ठरीय.लीपीपर खासकरन १९६५-१९७१ मा जापा काम वेमेलो छ.रामचधंरू तेजावत,मनोहर नायेक बापू,तीलावत ,हरीभावू सरीक लोकूकनती बीलकूल आपेक्षा मत बाळगो आब.जे येगंस्टर समजदार मनकीया छ वोनछ AIBSS रो राष्ट्रीय अध्यक्ष करो,नीतार धोयीधायीम धूढ वजीक धसीयं.डीजीपी लकसीमन सर,डीआयजी मोवन मोटबापू,डीआयजी नायेक सर,डीजीपी बजांरा सर, कमीशनर जीवनलाल सर, कमीशनर यीसळावत, बापू पवार,जेराम यीजंरावत ,डीआयजी भूकीया मैडम सरीक लोकूर अॅडमीनीस्ट्रेशन रो फायदो लो.नकामे लोकूलार नकामो हादो मत घालो,यी कागदेर दनीया छ.करन कागदेपर धेन दो आसो मारो केणो

छ.आरजूनीया सीतीया भूकीया(मेघावत)

न्यू दिल्ली.९९२२७७६९९८

Tag : Banjara Language, Banjara Bhasha Sansodhan, Indian Constitutional Language

Banjara woman girl beautiful lady

Leave a Reply