गोरबोलीन संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दरजा देणू करण.

दन सोंमार ता. 16/7/2018

प्रति,
(यात जेन देयेर छ वोनेर नाम,पद,पतो)

*यीसय:गोरबोलीन संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दरजा देणू करण…*

*सायेब/सायेबण,*
वुपरेर यीसयी हाम सारी भारतेर दस कोटी आन महाराष्ट्रेर येक कोटी गोरमाटी आपणे धेनेम लान दाछा क,भारत सोतंतर वेयेर बाद भाषावार राज्य तयार किदे वोमं कानडी सारू कर्नाटक,पंजाबी सारू पंजाब,गुजराती सारू गुजरात वीयो,घणें कमी लोकूर कोकणी,संस्कृत येणून बी राजभाषार मानेता मळगी मातर हिंदीर नंतर दी नंबर बोलेम आयेवाळ गोरबोलीर न कती राज्य बणो आन न वोन राजभाषारो दर्जा मळो,गोरबोलीन राजभाषा आन राज्य न मळेर कारणेती भारतेम गोरमाटी नाळी नाळी 33 नामेती 3 प्रवर्गेम चलेगे,एकज धाटी एकज वाणी आन बानों रेयेवाळ गोरमाटी विकरागे वोरे कारण आज गोरमाटीर बेहाल वेगे छं,
बाकीरी से भाषा भुभागेती कतो परिसरेती बणीं छं जसो कोकणेर कोकणी,काश्मीरेर कश्मिरी
मातर गोरबोली यी येक जमात समाजेती बणीं छं,भारतेर राष्ट्रभाषा हिंदी,महाराष्ट्रेर राजभाषा मराठी आन देशेर आलग भाषा इंग्रजी येनेसोबत गोरबोलीर वेवार छं,वो भाषामबी गोरबोलीर सबदं छं,गोरबोलीती हिंदी आन 21भाषारोबी मान बडीये,वो भाषान बडायेर कोसीस करीये,
,हामार गोरबोलीर पगेती गोरमाटी वळकेम देकेन मळरे छं,गोरमाटीन बचायेर वीये तो गोरबोलीर जपाडन,जतन करन,पचार,वचार करेर गरज छ (संवर्धन,जतन, प्रचार आणि प्रसार)जना हाम से भारतेर आन महाराष्ट्रेर से गोरमाटी हामार गोरबोलीन संविधानेर आठवी अनुसूचीम लेन राजभाषारो दर्जा देणू हानू मारोजा कराछा.

धनेवात,

*आपणे भरोसेर,*

(यात निवेदन देयेवाळेर नाम पद पतो आन सही)
आपण ईमेलबी कर सकोछो
[email protected]
[email protected]
[email protected]
कुणसेबी सवालेसारू 09892333233