गोरच करतेते,दसराव:- प्रा.गोकुळ आडे वाशिम.

“गोरच करतेते”

काहा व्हेरे गोरूर हाल
आतरी वाते तु मातेम घाल

बालाजी दारेम पुजा घरेम पीर खुटान बांधतेते
दसराव अन दवाळीन चोको घरेम पुजतेते
सेगाम शिरडी पंढरी कासी केनी कोनी मानतेते बापुर आडदास याडीर यींळतीरो भोग तांडेम देतेते

….गोरचं करतेते…….

याडी भेनेर इज्जत अब्रु रस्ताप कोनी लातेते
होळी तीजेन रमेकुदेसारू डिजे कोनी वजातेते
नातेती नातो जोडन वाया नातेरो करतेते
कळजेरो टकडा मारवाडी बामळेन कोनी वेचतेते

……...गोरच करतेते……….

तांडेसारू नायक कारभारी जिवेर बाजी लगातेते
राज दलाली मळायेसारु तांडो कोनी वेचतेते
सथ करन पथ करन लंडीबुची पार करतेते
गोरूर तांडो गोरूर हासाबेती चलातेते

अन गोरच करतेते…....

पाचवी दसवी तेरवी करन रोते कोनी बेसतेते
मुयीन मटी जिवतेन बाटी केन तिसरो दन करतेते
पंचांग तीथ नारायण वारी घरेम कोनी घालतेते
काळी अमावसेन बकरा काटन आर्यारो निषेध करतेते……….गोरचं करतेते

काहा व्हेरे गोरूर हाल
आतरी वाते तु मातेम घाल

प्रा.गोकुळ आडे (वाशिम)

सौजन्यः- गोर कैलास डी राठोड

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र.