!!गणपती बाप्पा मोरीया!! (इ कविता सत्य घटनाप आधारित छ.) कवी: सुरेश राठोड

गणपती बाप्पा मोरीया!
पिलेन नाचरोतो पोरीया !!१!!

बापेर हातेम रं झोरीया!
ओमायी रं मुंडीनं खरीया!!२!

डी. जे. बम बम वाजरोतो!
गाम तांडो दन दन गाजरोतो!!३!!

बाप-बेटा पिलेन नाचरते!
जोरजोरेन एकमेकेन खेचरेते!!४!!

कतरी-कतरा झोरीयाप टपरेते!
गरदीम इम-उम जपरेते!!५!!

अचानक झोरीया हेटं पडगो!
जे न घडेन चाय उज घडगो!!६!!

बांडी कतरी झोरीया वटान धासगी!
वकोल्डीप जान झोरीयाप बेसगी!!७!!

बादभरे कतरी-कतरा भसरेते!
बाप-बेटा ओंदुरलार धासरते!!८!!

कवी: सुरेश राठोड
कवी: सुरेश राठोड

बाप-बेटा दात खान लडरेते!
कतरी-कतरा झोरीयाप भिडरेते!!९!!

फाड-फुड करनाके झोरीया!
चुसन खाल्दे मुंडी-खरीया!!१०!!

बाप केरो आब काई करीया!
येडी लगान धासगो पोरीया!!११!!

खेत खारे पखेरू होरीया!
कु पायरे गणपती मोरीया !!१२!!
=======================
© ____________ 【कवी】_____
सुरेश मंगुजी राठोड [काटोल-नागपूर] मुळ गाम, सिंगद, ता.दिग्रस,
जि. यवतमाळ. फोन: 7350739565

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार

बंजारा ऑनलाइन निव्ज पोर्टल

फोन: 8976305533

Leave a Reply