“खेतेवाळो भीयाकर “जागली”:-युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव 

*****  जागली  *****

           ******

घाम गाळन,मेनत करन

कास्तकार करचं जागली

पीक जतन करं वावरेमाई

कमी न वेणू पाली आदली (1)
आडाणी कास्तकार जना

जागली करं पीकेरी

सीकेपडे जरा वचार करा

फेडा कू आपण वदारी (2)
वदारी कतो याडी बापेर

न तो धरती समाजेर

सीकन सायेब वेगे जेर काम छ

आंग जान होटो फरन देकेर (3)
हाक आदेकार मळगे कांयी

मूलनीवासी कबीला गोरून

भायी भायीन साथ न देता

कांयी हात जोडेवाळ कोरून (4)
मांगेती मळचं भीक

हाक आदेकार कोनी

पीसा,पदेसामू न देकता         

गोरभायी येक वेजावानी (5)
अन्याव अत्याचारेरी लडाई

सेवेन लडेर गरज छ

येकी माई बेकी रीयं तो

फायदो कोरी कोरेर छ (6)

आज गोर भायी भेनेन

गरज आवगी जागली करेर

नानक्या मोटे मळनताणी

जागल्या वेन जगाते फरेर (7)

सूतो जेन बेटो करदा

बेटो जेन हूबो

हूबो जेन चालते करदा

सेवा वसंतेर आसीरवाद लाबो (8)

***  लखनकुमार मा. जाधव  ***

सौजन्य:- गोर कैलास डी राठोड 

गोर बंजारा आॅनलाईन न्यूज़ पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य 

मोबाईल 9819973477

Leave a Reply