कळावो!

आपणें मतदार संघेम गोरबंजारा १) एकूण लोकसंख्या २)टांढेर संख्या ३)मतदार संख्या ४) प्रमुख व्यक्ती येर माहिती देंणू समाजेर संदर्भेम बैठक मा.मुख्यमंत्रीसोबत लेयेम आयेवाळ छ जेन जे देंणू शक्य छ वू ९८९२३३३२३३ ये नंबरेप/[email protected]/[email protected] ये यीमेलेप देंणू.
मा.ना.श्री.संजय राठोड,राज्यमंत्री,महसूल,महाराष्ट्र शासन येनुरो कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई

Leave a Reply